ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ภาพกิจกรรมและผลการแข่งขันกีฬายางเนิ้งสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๕๔ <26/12/54> อ่าน 12 ครั้ง


>>ผลการแข่งขันกีฬายางเนิ้งสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

 ๑. กีฬาฟุตบอล ( ชาย )  ๗ คน ( ประชาชนทั่วไป )

ชนะเลิศอันดับ  ๑  หมู่ที่ ๕
ชนะเลิศอันดับ  ๒  หมู่ที่ ๑
ชนะเลิศอันดับ  ๓  หมู่ที่ ๗
๒. กีฬาเซปักตะกร้อ ( ชาย ) ( ประชาชนทั่วไป )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๕
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๑
ชนะเลิศอันดับ  ๓ หมู่ที่ ๑,๒,๔๘
๓. กีฬาเปตอง
ประเภททีม ๓ คน  ประชาชนทั่วไป ( ชาย )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๑
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๕
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๓
ประเภททีม ๓ คน  ประชาชนทั่วไป ( หญิง )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๑
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๕
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๘
ประเภททีม ๓ คน  อาวุโส ๕๐ ปี ขึ้นไป ( ชาย )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๖
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๕
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๑
ประเภททีม ๓ คน  อาวุโส ๕๐ ปี ขึ้นไป ( หญิง )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๕
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๑
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๖

๔. กีฬาสนุกเกอร์
รุ่นไม่เกิน ๒๐ ปี
ชนะเลิศอันดับ  ๑    หมู่ที่ ๓
ชนะเลิศอันดับ  ๒    หมู่ที่ ๔
        ชนะเลิศอันดับ  ๓    หมู่ที่  ๖
รุ่น ๒๐ - ๔๐ ปี
ชนะเลิศอันดับ  ๑  หมู่ที่ ๑
ชนะเลิศอันดับ  ๒  หมู่ที่ ๔
ชนะเลิศอันดับ  ๓  หมู่ที่ ๓
รุ่น ๔๑ ปีขึ้นไป
ชนะเลิศอันดับ  ๑  หมู่ที่ ๓
ชนะเลิศอันดับ  ๒  หมู่ที่ ๖
ชนะเลิศอันดับ  ๓  หมู่ที่ ๔
๕. กีฬาพื้นบ้าน
วิ่งกระสอบทีม ๒ คน ( ชาย )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๑,๒,๔,๘
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๓
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๑
วิ่งกระสอบทีม ๒ คน ( หญิง ) 
ชนะเลิศอันดับ  ๑  หมู่ที่ ๔
ชนะเลิศอันดับ  ๒  หมู่ที่ ๗
ชนะเลิศอันดับ  ๓  หมู่ที่ ๒
วิ่งสองคนสามขา ( ชาย )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๕
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๑,๒,๔,๘
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๔
วิ่งสองคนสามขา ( หญิง )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๔
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๑,๒,๔,๘
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๕

ตีกอล์ฟ (มะเขือยาว) ( ชาย ) 
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๔
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๕
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๑,๒,๔,๘
ตีกอล์ฟ (มะเขือยาว) ( หญิง )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๔
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๕
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๖
วิ่งตะขาบทีม ๖ คน ( ชาย )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๖
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๑,๒,๔,๘
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๕
วิ่งตะขาบทีม ๖ คน ( หญิง )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๕
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๑
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๓
กินวิบาก ( ชาย )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๑,๒,๔,๘
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๖
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๕
กินวิบาก ( หญิง )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๑
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๒
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๕
.........................................................................................................................................................


 
 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเวียงฝางมาทัศนศึกษาดูงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <21/12/54> อ่าน 20 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ให้การต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุจากเทศบาลเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้มาทัศนศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลยาเนิ้ง  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 กำนันยอดเยี่ยม <21/12/54> อ่าน 20 ครั้ง


นายวิโรจน์  ลาปัน  กำนันตำบลยางเนิ้ง  เข้ารับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๔ จากคณะกรรมการการตรวจประเมินฯ  โดยมี นายอุทัย  ลือชัย  นายอำเภอสารภี  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสารภี เข้าร่วมรับฟังการประเมินในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง........ 

 
 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 <20/12/54> อ่าน 20 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการหมู่บ้าน  ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดมความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน  แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร ข้อจำกัดความต้องการ และศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของหมู่ที่ 3 อีกทั้งยังจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา โดยมี ท่านดำรงค์ ทิพย์เดช ปลัดอาวุโส อำเภอสารภี ให้เกียรติมาเป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ชั้น ๒.....

 
 วาระยามเช้า <16/12/54> อ่าน 20 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน  ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๙.๐๐ น. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ชั้น ๒
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   | 107 |   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com