ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 อำเภอสารภีประชุมคณะทำงานส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย <17/09/56> อ่าน 783 ครั้ง


นายโกศล  ทองสว่าง ปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยอำเภอสารภี ของสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี โดยมีท่านนายอำเภอสารภี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน เป็นประธานฯลฯ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 โครงการอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น"การทำโคมล้านนาและตุงล้านนา" <13/09/56> อ่าน 773 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดทำโครงการการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน  กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร "งานหัตกรรมการทำโคมล้านนาและตุงล้านนา" เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ว่างงานแลผู้ประสบปัญหาความยากจน  ตลอดจนผู้ที่ต้องการมีอาชีพให้มีความสามารถและทักษะเพิ่มขึ้นสร้างธุรกิจระดับชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้และทักษะกลับไปทำงานในชุมชนได้ สร้างงาน  ประกอบอาชีพสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวช่วยยกระดับชุมชนและร่วมกันสร้างชุมชนที่ยั่งยืน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยนายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  เมื่อวันที่  ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <06/09/56> อ่าน 764 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยวิทยากรจาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี ผู้นำกลุ่มต่างๆ ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่ ฯลฯ โดยมี นายมนูญ บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่ครอบครัวต้นแบบที่เป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช้ความรุนแรง  เมื่อวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง......

 
 โครงการจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม <29/08/56> อ่าน 741 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำโครงการจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตามสภาพปัญหาความเดือดร้อนที่พบ อาทิ เช่น ปัญหาด้านความยากจน ปัญหาการเจ็บป่วย หรือพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคมในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ และเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งได้มีพิธีมอบเงินช่วยเหลือ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ <22/08/56> อ่าน 756 ครั้ง


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖  และร่วมหาแนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไป  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   | 109 |   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com