ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร <29/11/54> อ่าน 36 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้งประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 
 กิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง <22/11/54> อ่าน 44 ครั้ง


ประมวลภาพกิจกรรมการแสดงของถนนคนเดินยางเนิ้ง  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา   ซึ่งเป็นการแสดงวงดนตรี ของโรงเีรียนวัดเวฬุวัน...  

 
 ประมวลภาพการประกวดชายงาม (เพาะกาย)ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๔ เมือวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ <13/11/54> อ่าน 45 ครั้ง


ผลการตัดสินการแข่งขันกีฬาเพาะกายชายงามในงานประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทงตำบลยางเนิ้ง
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข ๓ ชื่อ  นายชัยวัฒน์  สิงห์ขา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ หมายเลข ๗  ชื่อ นายครรชิต  แซ่เจอ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ หมายเลข ๘  ชื่อ นายอดิศักดิ์  วังษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่ หมายเลข ๑๒  ชื่อ นายบุญทัน  อยู่สุข

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ ได้แก่ หมายเลข ๑  ชื่อ  นายเอกพจน์ ปัชนี


รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข ๒  ชื่อ นายวิชัย  โพธิ์ศรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ หมายเลข ๑  ชื่อ นายประยงค์ พอใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ หมายเลข ๘  ชื่อ นายธนัฐ  ทานสุวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่ หมายเลข ๓  ชื่อ นายวุฒิพงษ์  สุดาจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ ได้แก่ หมายเลข ๕  ชื่อ นายพฤหัส พรมพิงค์


รุ่นน้ำหนัก เกิน ๘๐ กิโลกรัม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข ๑  ชื่อ นายอาทร ญาณบุญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ หมายเลข ๒  ชื่อ นายพิชิตพงศ์ มังคลาด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ หมายเลข ๕  ชื่อ นายวัชรพงศ์ กิตติลือชากร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓  ได้แก่ หมายเลข ๓  ชื่อ นายโอฬาร สุภาแสน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ ได้แก่ หมายเลข ๔  ชื่อ นายเพทาย ปันธทา


>> Champ of the champ <<

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข ๒  ชื่อ นายวิชัย โพธิ์ศรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ หมายเลข ๓  ชื่อ นายชัยวัฒน์ สิงห์ขา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ หมายเลข ๑  ชื่อ นายอาทร ญาณบุญ 
 ประมวลภาพและผลการประกวดกระทงประดิษฐ์,การแข่งขันโคมลอย(ว่าวควัน)ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๔ <10/11/54> อ่าน 46 ครั้ง


ประมวลภาพกิจกรรมและผลการประกวดกระทงประดิษฐ์, การแข่งขันโคมลอย(ว่าวควัน) ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔.....

 ♦สรุปผลการประกวดกระทงประดิษฐ์ของนักเรียน♦ 

>>ระดับ ป.1 – ป.3

ชนะเลิศอันดับที่ 1          ได้แก่  กลุ่มที่  1  จากโรงเรียนวัดเวฬุวัน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1     ได้แก่  กลุ่มที่  2  จากโรงเรียนวัดเวฬุวัน

รองชนะเลิศอันดับที่ 2     ได้แก่  กลุ่มที่  4  จากโรงเรียนวัดศรีโพธาราม

รางวัลชมเชย                 ได้แก่  กลุ่มที่  3 จากโรงเรียนวัดศรีโพธาราม

>>ระดับ ป.4 – ป.6

ชนะเลิศอันดับที่ 1           ได้แก่  กลุ่มที่  5  จากโรงเรียนวัดศรีโพธาราม

รองชนะเลิศอันดับที่ 1      ได้แก่  กลุ่มที่  4  จากโรงเรียนวัดศรีโพธาราม

รองชนะเลิศอันดับที่ 2      ได้แก่  กลุ่มที่  3  จากโรงเรียนวัดเวฬุวัน

รางวัลชมเชย                  ได้แก่  กลุ่มที่  2  จากโรงเรียนวัดเวฬุวัน

 รางวัลชมเชย                 ได้แก่  กลุ่มที่  1 จากโรงเรียนวัดเวฬุวัน

>>ระดับ ม.1 – ม.3

ชนะเลิศอันดับที่ 1            ได้แก่  กลุ่มที่  1  จากโรงเรียนวัดเวฬุวัน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1       ได้แก่  กลุ่มที่  4  จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับที่ 2       ได้แก่  กลุ่มที่  2  จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม 

รางวัลชมเชย                   ได้แก่  กลุ่มที่  3  จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม  

>>ระดับ ม.4 – ม.6

ชนะเลิศอันดับที่ 1            ได้แก่  กลุ่มที่  1  จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม    

รองชนะเลิศอันดับที่ 1       ได้แก่  กลุ่มที่  2  จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม    

รองชนะเลิศอันดับที่ 2       ได้แก่  กลุ่มที่  3  จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม    

รางวัลชมเชย                   ได้แก่  กลุ่มที่  4  จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม      

.................................................................................................................

◊ผลการตัดสินการแข่งขันโคมลอย (ว่าวควัน)◊

>>ประเภท  36  แผ่น

รางวัลที่  1 ได้แก่ ทีมโหน่งโคมลอย 3              

รางวัลที่  2 ได้แก่ ทีมไหมโคมลอย 3               

รางวัลที่  3 ได้แก่ ทีมเมียด่ายังมาอยู่ 1               

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมไหมโคมลอย 1             

>>ประเภท  100  แผ่น

รางวัลที่  1 ได้แก่   ทีมโหน่งโคมลอย 2              

รางวัลที่  2 ได้แก่ ทีม PKY                                

รางวัลที่  3 ได้แก่ ทีมไหมโคมลอย 3                 

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมโหน่งโคมลอย 1           

>>ประเภทแฟนซี

รางวัลที่  1 ได้แก่ ทีมโหน่งโคมลอย 2              

รางวัลที่  2 ได้แก่ ทีมเด็กกลางทุ่ง 1                   

รางวัลที่  3 ได้แก่ ทีมฟ้าใสโคมลอย                 

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมโหน่งโคมลอย 1          
 
 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 <09/11/54> อ่าน 44 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และร่วมประชุมผู้สูงอายุประจำเดือน พร้อมกับดำเนินโครงการขยะแลกไข่ไก่ ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2554.....


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   | 109 |   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com