ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 งานป้องกันฯจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. <07/08/56> อ่าน 843 ครั้ง


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. กู้ชีพกู้ภัย หลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น "First Responder" เพื่อให้สมาชิก อปพร. ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง นายมนูญ บูรณพัฒนา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง..... 
 ภาพกิจกรรม"โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภีปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๖ <30/07/56> อ่าน 831 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน ร่วมกิจกรรม "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภี ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดขึ้น ณ วัดต้นเหียว ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรก ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖...... 
 การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๖ <27/07/56> อ่าน 850 ครั้ง


ตาม ที่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีโครงการตลาดนัดชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (ถนนคนเดินยางเนิ้ง) โดยจัดให้มีทุกวันเสาร์และดำเนินการปิดถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ตั้งแต่สี่แยกยางเนิ้งถึงหน้าวัดแสนหลวงเป็นสถานที่จัดงาน ทำให้บริเวณดังกล่าวรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปปฏิ บัติงานได้หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ เพื่อให้สามารถจัดการระงับเหตุที่อาจเกิดขึ้นในเวลาดังกล่าว อีกทั้งเป็นการฝึกซ้อมร่วมกันกับหน่วยงานท้องถิ่นข้างเคียงที่จะเข้าสนับ สนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้ทำการฝึกซ้อมขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณพื้นที่การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง
 
 "วาระยามเช้า" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ <26/07/56> อ่าน 806 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะผู้บริหาร นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น ๒


 
 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรและศึกษาดูงานฯ <22/07/56> อ่าน 791 ครั้ง


ทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กร  การอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรในหน่วยงานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการอบรมให้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งที่บุคลากรจะนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องคังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร และศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  เพื่อเป็นการเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรของเทศบาล ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ การพัฒนาการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อการแก้ไขปัญหา การพัฒนางาน การปรับปรุง และการทำงานเป็นทีม ได้พัฒนาทัศนคติที่ดี ปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกการรักองค์กร โดยมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ฯลฯ  โดยได้มีการอบรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง, ดูการจัดการขยะแบบครบวงจร ณ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง,  ดูการบริหารจัดการบ้านเมือง ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต จ.จันทบุรี และเทศบาลนครนครสวรรค์  ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖....

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   | 111 |   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com