ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ๑๒ สิงหา มหาราชินี <13/08/54> อ่าน 14 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาให้แก่ อสม. <11/08/54> อ่าน 14 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลยางเนิ้ง ที่สำเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสารภี ปี ๒๕๕๓ เมื่อวันพุทธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา


 
 มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส <11/08/54> อ่าน 17 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา

 
 อสม. อำเภอสารภี ประชุมเชิงปฏิบัติการ <09/08/54> อ่าน 18 ครั้ง


นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ด้านสุขภาพอนามัย และการพัฒนาสติปัญญาเด็ก ของอาสาสมัครสาธารสุขอำเภอสารภี ปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 การประชุมคณะกรรมการสตรีสัญจรอำเภอสารภี <08/08/54> อ่าน 18 ครั้ง


เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีสัญจรอำเภอสารภี โดยมีนางศรีพรรณ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสารภี และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง พร้อมกันนี้ นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้ทำการมอบเงินอุดหนุนโครงการกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   | 115 |   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com