ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านแม่กลางหลวง <02/08/54> อ่าน 17 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 30 – 31 เดือนกรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านแม่กลางหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 
 ประมวลภาพโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ <02/08/54> อ่าน 18 ครั้ง


ประมวลภาพโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ณ วัดแสนหลวง

 
 "Big Cleaning Day" <01/08/54> อ่าน 20 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และมณฑลทหารบกที่๓๓ ร่วมกันจัดทำโครงการ "ถนนเลียบทางรถไฟปลอดภัย" "Big Cleaning Day" โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดถนนเลียบทางรถไฟ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรใช้รถใช้ถนน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

 
 ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม <28/07/54> อ่าน 22 ครั้ง


การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ ต่อการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๖ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัศนศึกษาปางช้างแม่สา อ.แม่ริม เชียงใหม่ <25/07/54> อ่าน 21 ครั้ง


เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดทำโครงการทัศนศึกษา ณ ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม เชียงใหม่ขึ้น โดยได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 พร้อมบุคลากรและครูจำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 59 คน เพื่อให้นักเรียนได้ไปศึกษานอกสถานที่ ได้รับความรู้ใหม่ๆ จากการได้เรียนรู้จริง สัมผัสจริง และได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปทัศนศึกษา ซึ่งได้รับความสะดวกและการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

โดย.. กองการศึกษา

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   | 116 |   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com