ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้งจัดอบรม... <24/04/54> อ่าน 26 ครั้ง


ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จัดอบรมการทำภาพเคลื่อนไหวประกอบเพลง และการตกแต่งภาพเบื้องต้น ให้แก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีฯ <19/04/54> อ่าน 26 ครั้ง


พนักงาน และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตลอดจนพี่น้องประชาชนในตำบลยางเนิ้ง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯและคณะผู้บริหาร เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔


 
 รดน้ำดำหัวนายอำเภอ <19/04/54> อ่าน 28 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และพนักงานจ้าง ตลอดจนพี่น้องประชาชน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอำเภอสารภี รดน้ำดำหัว นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภีเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔


 
 ประมวลภาพงาน "ป๋าเวณี สะรี ปี๋ใหม่เมือง ยางเนิ้ง" ประจำปี 2554 <18/04/54> อ่าน 28 ครั้ง


ประมวลภาพงาน "ป๋าเวณี สะรี ปี๋ใหม่เมือง ยางเนิ้ง" ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2554 และรายงานผลการประกวดต่างๆดังนี้

***ผลการประกวดฟ้อนเล็บ***
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ 5
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่ 1
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมู่ 2
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมู่ 1,2,4,8 ตำบล สารภี
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมู่ 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***ผลการประกวดแม่เฮีอนงาม***
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 8 นางสาว ญาภัค ก้อนแก้ว หมู่ 5
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 10 นาง ดารณี สุคนธรักษ์ หมู่ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 5 นาง ศรีวรรณ สมการณ์ หมู่ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 7 นาง ศรีวรรณ วัฒนาฤดี หมู่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ หมายเลข 6 นาง ปภณิสา เกษมเสนากุล หมู่ 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***ผลการตัดสินการประกวดละอ่อนพื้นเมืองงาม***
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิง เขมิกา หินหนุน หมู่ 4 ต.ยางเนิ้ง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เด็กหญิง อรวรา ทองเชื้อ หมู่ 1 ต.ยางเนิ้ง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิง พลอยไพรินทร์ ฟองเมฆ หมู่ 1,2,4,8 ต.สารภี
รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิง ธีระนาฎ สิทธิชัย หมู่ 1,2,4,8 ต.สารภี
รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิง ศศิประภา แสงแก้ว หมู่ 3 ต.ยางเนิ้ง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***ผลการตัดสินการประกวดหมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นเทียน***
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่กลุ่ม เวฬุวัน
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่กลุ่ม กู่เสือ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่กลุ่ม พระนอนป่าเก็ดถี่
รางวัลชมเชย ได้แก่กลุ่ม แสนหลวง
รางวัลชมเชย ได้แก่กลุ่ม ศรีโพธิ์ธาราม
รางวัลชมเชย ได้แก่กลุ่ม ป่าแดด
รางวัลชมเชย ได้แก่กลุ่ม ต้นผึ้ง
รางวัลชมเชย ได้แก่กลุ่ม ต้นเหว
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***ผลการตัดสินการประกวดก่อเจดีย์ทราย***
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่กลุ่ม 5
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่กลุ่ม 7
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่กลุ่ม 8
รางวัลชมเชย ได้แก่กลุ่ม 1
รางวัลชมเชย ได้แก่กลุ่ม 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***ผลการตัดสินการแข่งขันการประกวดอาหารพื้นเมือง***
1.ประเภท คั่วแคกบ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ 1 2 4 8 ต.สารภี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่6
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมู่1, หมู่2, หมู่4, หมู่5, หมู่7

2.ประเภทยำจิ้นไก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่7
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่2
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมู่1, หมู่4, หมู่5, หมู่6, หมู่1 2 4 8 ต.สารภี

3.ประเภทแกงอ่อมควาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่1
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมู่3, หมู่4, หมู่5, หมู่7, หมู่1 2 4 8 ต.สารภี

4.ประเภทลาบเมือง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่6
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมู่2, หมู่4, หมู่5, หมู่7, หมู่1 2 4 8 ต.สารภี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***ผลการตัดสินการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง***
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Prosport(สันป่าตอง)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมกู่เสือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมกองทราย
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมนิวสยาม
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม ทต.หนองหอย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 ประมวลภาพพิธีบูชาเทพ-เจ้า <12/04/54> อ่าน 29 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   | 120 |   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com