ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประมวลภาพกิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖" <12/01/56> อ่าน 710 ครั้ง 
 มอบเบี้ยยังชีพฯ ผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2555 <09/01/56> อ่าน 726 ครั้ง


คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และพนักงาน  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ และร่วมประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม  255ุุ6 พร้อมทั้งมอบเสื้อกันหนาวใหเแก่ผู้สูงอายุตามโครงการมอบเครื่องกันหนาว และร่วมกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่กับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 2 - 7 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา

 
 ภาพกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๕๖" <03/01/56> อ่าน 714 ครั้ง
 
 ดูงานการจัดการขยะและการเลี้ยงไส้เดือน อ.ฝาง <26/12/55> อ่าน 709 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำคณะกรรมการหมู่บ้านศึกษาดูงาน การจัดการขยะและการเลี้ยงไส้เดือนดิน ณ อ.ฝาง


 
 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬายางเนิ้งสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๕๕ <24/12/55> อ่าน 719 ครั้ง


---------- สรุปผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ----------

ฟุตบอล 7 คน
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..............4...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่..............1...................
        รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่..............2...................
สนุกเกอร์  (รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี)
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..............1....................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่..............4....................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่..............6...................
สนุกเกอร์  (รุ่นอายุ 20-40 ปี)
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..............5....................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่..............1....................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่..............2...................
สนุกเกอร์  (รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไป)
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..............4...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่..............2...................

รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่..............3....................

เปตอง

ประเภทประชาชน ชาย
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............1...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............6..................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............3...................
ประเภทประชาชน หญิง
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............1...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............4..................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............2...................
ประเภทอาวุโส ชาย
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............1...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............4...................
ประเภทอาวุโส หญิง
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............2...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............3...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............4...................
การประกวดขบวนพาเหรด
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............5...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............1...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............6..................
ชมเชย ได้แก่ หมู่ที่...............4..................
ชมเชย ได้แก่ หมู่ที่...............2...................
การประกวดกองเชียร์
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............5...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............6..................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............3...................
ชมเชย ได้แก่ หมู่ที่...............4...................
ชมเชย ได้แก่ หมู่ที่...............1...................
กีฬาพื้นบ้าน
วิ่งกระสอบทีม 2 คน ชาย
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..........1,2,4,8...............
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............3...................
วิ่งกระสอบทีม 2 คน หญิง
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่.........1,2,4,8................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............2...................
วิ่ง 2 คน 3 ขา ชาย
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............5...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............2...................
วิ่ง 2 คน 3 ขา หญิง
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..........1,2,4,8...............
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............5...................

ตีกอล์ฟ(มะเขือยาว) ชาย
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............4...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............3...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
ตีกอล์ฟ(มะเขือยาว) หญิง
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............4...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............5..................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............3..................
วิ่งตะขาบทีม 6 คน  ชาย
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...........1,2,4,8..............
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............5...................
วิ่งตะขาบทีม 6 คน  หญิง
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............1...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............4...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...........1,2,4,8..............
กินวิบาก  ชาย
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............7...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............2...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
กินวิบาก หญิง
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..............1....................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่..............7...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่.........1,2,4,8................
เตะปี๊ป  ชาย รุ่น 50 ปี ขึ้นไป
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่.........1,2,4,8...............
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่..............4...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่..............5...................
เตะปี๊ป  ชาย รุ่น 70 ปี ขึ้นไป
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..............1....................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่..............4...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่..............5..................

ถ้วยรางวัลรวมกีฬาพื้นบ้าน  ได้แก่ หมู่ที่.........1,2,4,8............... 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   | 121 |   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com