ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา... <05/12/53>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช ประจำปี 2553 โดยมี นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สมาชิกชมรม สมาคม สโมสร พ่อค้า ร่วมในพิธีฯ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553


 
 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "๕ ธันวามหาราช" <04/12/53>


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าิอยู่หัวฯ "๕ ธันวามหาราช" เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทประชาชนทั่วไป ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี งานตลาดนัดชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง "ถนนคนเดินยางเนิ้ง"

*****ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติฯ*****

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววันทกานต์ หิริรังสรรค์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ นางสาวชฎาภรณ์ เชียงปวน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ ปานวิเศษ
- รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวฐานิตา สุขเสวย
- รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวพิชชาภา ตุ่นแก้ว
 
 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ <04/12/53>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯพร้อมคณะ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ริมถนนเลียบทางรถไฟในเขตเทศบาลฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพรชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
 
 พิธีถวายพระพรชัยเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ <03/12/53>


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๓ พรรษา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดย นายมูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีราชสดุดี และการน้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต และดำเนินกิจกรรม “ตามรอยพระยุคลบาท รู้รักสามัคคี มีชีวิตพอเพียง” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 เทศบาลตำบลยางเนิ้งให้การต้อนรับขบวนจักรยาน"บอกรักพ่อที่ภูพิงค์" <01/12/53>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้การต้อนรับขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวามหาราช ซึ่งปั่นผ่านเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตามโครงการ ของวุฒิสภา จำนวน 84 คัน โดยปั่นจักรยานออกจากกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ผ่านเส้นทางจังหวัดต่างๆ โดยมีเป้าหมายเดินทางไปจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บอกรักพ่อที่ภูพิงค์ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   | 124 |   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com