ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อตามฤดูกาล <20/05/54> อ่าน 69 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ดำเนิน"โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อตามฤดูกาล" รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยมีนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มอบทรายอะเบทให้แก่ผู้นำชุมชน และปล่อยแถวขบวนรณรงค์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

 
 รถอันเชิญน้ำสรงพระราชทาน วัดพระธาตุหริภุญชัย <11/05/54> อ่าน 71 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน ร่วมต้อนรับรถอันเชิญน้ำสรงพระราชทาน ซึ่งขบวนเคลื่นผ่านหน้าเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

 
 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2554 <08/05/54> อ่าน 73 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และร่วมประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือน ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา.


 
 ศูนย์ ICT ฯ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ <29/04/54> อ่าน 67 ครั้ง


ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมวาดรูป และเล่นเกมส์ยิงตัวเลข ฝึกทักษะการใช้มือควบคุม เมาส์(Mouse) และ คีย์บอร์ด(Keyboard) เพื่อให้น้องๆ เกิดความคุ้นเคย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้งจัดอบรม... <24/04/54> อ่าน 63 ครั้ง


ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จัดอบรมการทำภาพเคลื่อนไหวประกอบเพลง และการตกแต่งภาพเบื้องต้น ให้แก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   | 124 |   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com