ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 พิธีเปิดถนนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเวฬุวัน หมู่ที่ 2 <05/04/54> อ่าน 65 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ ร่วมพิธีเปิดถนนแอสฟัลท์ติก บ้านเวฬุวัน หมู่ที่ 2 ต.ยางเนิ้ง โดยมีท่าน สส.กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี ผู้ผลักดันงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงถนนในครั้งนี้ ได้ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา


 
 "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" <03/04/54> อ่าน 58 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมงาน "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา 
 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ <02/04/54> อ่าน 57 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์และการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2554 โดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้ทำการปล่อยขบวนรณรงค์รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยจากลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภีไปสู่ตำบลต่างๆ เมื่ิอวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554


 
 ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบุคลากรท้องถิ่น "งานถนนคนเดินยางเนิ้ง" <28/03/54> อ่าน 58 ครั้ง


ผลการตัดสิน
- รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายอนุชา แสงสว่าง
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ นายถวิล มูลแขม
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ นายปริญญา ปัญญา
- รางวัลชมเชย ได้แก่ นางประทุมมา หลวงชัย
- รางวัลชมเชย ได้แก่ นายนิกร จันต๊ะก่อง
 
 งานวันบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <28/03/54> อ่าน 58 ครั้ง


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ ๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   | 126 |   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com