ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 นายกฯ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น "ตัดผมชาย" <20/09/55> อ่าน 675 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเ้ทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้มอบอุปกรณ์และเครื่องมือช่างตัดผมให้แก่ผู้เข้าอบรม ตามโครงการอบรมการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน "กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตัดผมชาย" ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สนใจ  ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๔ กันยายน ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 ร่วมกิจกรรม "อำเภอยิ้ม" เคลื่อนที่ <18/09/55> อ่าน 685 ครั้ง


คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี ฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ของอำเภอสารภี  โดยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เข้าร่วม เช่น (สำนักปลัด) แจงถุงยังชีพให้กับผูประสบปัญหาความยากจน  แจกเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ  จำหน่ายผักปลอดสารพิษ, (กองคลัง)  ให้คำปรึกษาด้านการชำระภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และการจดทะเบียนพาณิชย์,  (กองช่าง)  จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ  พรบ.ควบคุมอาคาร  พรบ.การจัดสรรที่ดิน และ พรบ.การขุดและถมดิน, (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  แจกปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยหมักอินทรีย์  จำหน่ายถุงขยะ และ กิจกรรมจาก บริษัทเนสเล่ไทย มาส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรในเรื่องพัฒนาการของเด็ก,  (กองการศึกษา) จัดนิทรรศการให้ความรู้ทันตสุขภาพ  การรักษาความสะอาดช่องฟันสำหรับเด็กฯ ให้ความรู้การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ บริเวณวัดแสนหลวง
 
 โครงการส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง <14/09/55> อ่าน 707 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดประชุมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานการผลิตเตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูงตามโครงการส่งเสริมการใช้เตาหุงต้ม(เตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูง) เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

 
 การอบรมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว <12/09/55> อ่าน 729 ครั้ง


ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๕๕ <03/09/55> อ่าน 744 ครั้ง


งานป้องกันและบรรเทาฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา โดยได้ทำการฝึกซ้อมโดยให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วม มีการอบรมให้ความรู้ และการสาธิตการระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   | 126 |   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com