ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ <22/02/54> อ่าน 43 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลยางเนิ้ง และคณะสงฆ์อำเภอสารภี ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อร่วมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล 
  อบต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <16/02/54> อ่าน 48 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อ.เมือง จ.สตูล มาทัศนะศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการ และการดำเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา
 
 โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพของเยาวชน <14/02/54> อ่าน 49 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพของเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพความสมบูรณ์ของทางร่างกาย จิตใจ และสังคม และเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยเริ่มปั่นจากสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งไปสิ้นสุดมที่สวนสัตว์ ไนท์ซาฟารีเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา
 
 ออกให้บริการมอบเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือน <09/02/54> อ่าน 42 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ร่วมประชุมผู้สูงอายุ และดำเนินโครงการกิจกรรมขยะแลกไข่ไก่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา....


 
 อบต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <04/02/54> อ่าน 55 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า จังหวัดลำปาง มาทัศนะศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการ และการดำเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าชมและฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการเกษตรพอเพียง) ณ แปลงเกษตรหมู่ที่ 4 บ้านพระนอนป่าเก็ดถี่ เมื่อวันศูกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   | 128 |   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com