ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 พิธีถวายพระพรชัยเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ <03/12/53> อ่าน 70 ครั้ง


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๓ พรรษา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดย นายมูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีราชสดุดี และการน้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต และดำเนินกิจกรรม “ตามรอยพระยุคลบาท รู้รักสามัคคี มีชีวิตพอเพียง” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 เทศบาลตำบลยางเนิ้งให้การต้อนรับขบวนจักรยาน"บอกรักพ่อที่ภูพิงค์" <01/12/53> อ่าน 73 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้การต้อนรับขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวามหาราช ซึ่งปั่นผ่านเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตามโครงการ ของวุฒิสภา จำนวน 84 คัน โดยปั่นจักรยานออกจากกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ผ่านเส้นทางจังหวัดต่างๆ โดยมีเป้าหมายเดินทางไปจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บอกรักพ่อที่ภูพิงค์ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ 
 ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2554 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ นนทบุรี <29/11/53> อ่าน 75 ครั้ง
โดย.. กองการศึกษา 
 ประมวลภาพบรรยากาศการจัดงาน"สืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง"ประจำปี 2553 และผลการประกวดนางนพมาศจำแลง,การประกวดกระทงประดิษฐ์,การประกวดว่าวควัน <22/11/53> อ่าน 79 ครั้ง


*****ผลการประกวด “ นางนพมาศจำแลง” ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง” ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ เวทีลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี

-----นางนพมาศจำแลง ได้แก่.....นางสาวณกัญญา...ศศิกุลวราธร.....หมายเลข....๑๖..........

-----รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่..นางสาวชญานันท์....นามวงค์........หมายเลข.....๑...........

-----รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่....นางสาวภควดี.......บุญยรัตน์.....หมายเลข......๑๑.........

-----รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่......นางสาวสาวิกา...ฉัตรชัยชนะ...หมายเลข.......๒๑.........

-----รองชนะเลิศอันดับ ๔ ได้แก่....นางสาวจิรสิตา....กิตติกร.......หมายเลข....๑๘..............

-----นางนพมาศเฮฮา ได้แก่.....นางสาวดวงยี่หวา....มหาฮาเฮ........หมายเลข.....๑๕.........

-----นางนพมาศพยายามสวย ได้แก่....นางสาวปานระวี...พีระประภากุล...หมายเลข....๗.......

-----ขวัญใจลูกโป่ง ได้แก่...นางสาวสุภัทรธิดา.....ดาวเรือง...........หมายเลข......๑๒........

-----ขวัญใจประชาชน ได้แก่.....นางสาวชญานันท์....นามวงศ์......หมายเลข.......๑..........

-----รางวัลชุดราตรีงาม ได้แก่.....นางสาวสาวิกา....ฉัตรชัยชนะ......หมายเลข.....๒๑........

-----รางวัลชุดไทยงาม ได้แก่...นางสาวรุ่งขวัญ.....ชนะโชติ.........หมายเลข.......๕..........

*****ผลการตัดสินการประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือนักเรียนระดับช่วงชั้น ป.๑ – ป.๓

-----รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มที่....๓...โรงเรียนวัดเวฬุวัน
๑.ด.ญ.อาทิตญา แข็งแรง ๒.ด.ญ.คุณัญญา จอมคำ ๓.ด.ญ.สิริวิมล คำสี
-----รองชนะเลิศอันดับ๑ ได้แก่ กลุ่มที่....๒...โรงเรียนวัดศรีโพธาราม
๑.ด.ญ.วชิราภรณ์ พรหมแก้ว ๒.ด.ญ.วิภาวี อูปทอง ๓.ด.ญ.อาหลิ่ง ลุงต๊ะ
-----รองชนะเลิศอันดับ๒ ได้แก่ กลุ่มที่....๑...โรงเรียนวัดศรีโพธาราม
๑.ด.ญ.จริยาศิริ เมธา ๒.ด.ญ.ณัฐนันทน์ อภิสิทธิ์ศิริกุล ๓.ด.ญ.อาเชียง ลุงต๊ะ
-----รางวัลชมเชย ได้แก่ กลุ่มที่....๔...โรงเรียนวัดเวฬุวัน
๑.ด.ญ.มนพร เมืองโสม ๒.ด.ญ.ฐนิชา สุรินทร์ ๓.ด.ญ.ศิริกานต์ หาญมงคล

*****ผลการตัดสินการประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือนักเรียนระดับช่วงชั้น ป.๔ – ป.๖

-----รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มที่....๓...โรงเรียนวัดศรีโพธาราม
๑.ด.ญ.ณัฐธิดา สิงห์คำ ๒.ด.ญ.ผิว ลุงต๊ะ ๓.ด.ญ.อาลิษา จุมปูติ๊บ
-----รองชนะเลิศอันดับ๑ ได้แก่ กลุ่มที่....๒...โรงเรียนวัดศรีโพธาราม
๑.ด.ญ.ปอหอม ๒.ด.ญ.อัชพรรณ คุณเนตร ๓.ด.ญ.จิราวรรณ ถิ่นวนา
-----รองชนะเลิศอันดับ๒ ได้แก่ กลุ่มที่....๔...โรงเรียนวัดเวฬุวัน
๑.ด.ช.ภาณุพงษ์ หน่อจีนา ๒.ด.ญ.ชลิดา ถาผ่อง ๓.ด.ญ.จิรนันท์ สันดวงดี
-----รางวัลชมเชย ได้แก่ กลุ่มที่....๑...โรงเรียนวัดศรีโพธาราม
๑.ด.ญ.เปรมมิกา บุญยัง ๒.ด.ญ.ปัทมวรรณ คำอ้วน ๓.ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลาปัน
-----รางวัลชมเชย ได้แก่ กลุ่มที่....๕...โรงเรียนวัดเวฬุวัน
๑.ด.ญ.เกศรินทร์ ก้อนแก้ว ๒.ด.ญ.ฑักสิกา คฤหเตชะ

*****ผลการตัดสินการประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือนักเรียนระดับช่วงชั้น ม.๑ – ม.๓
-----รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มที่....๑...โรงเรียนสารภีพิทยาคม
๑.ด.ช.ศุภธีร์ สมการ ๒.ด.ญ.ธัญรัตน์ สาคร ๓.ด.ญ.ณัฐริกา แขไข
-----รองชนะเลิศอันดับ๑ ได้แก่ กลุ่มที่....๕...โรงเรียนวัดเวฬุวัน
๑.ด.ญ.วชนิภา ภูมิรัตน์ ๒.ด.ญ.วชนิภรณ์ ภูมิรัตน์ ๓.ด.ญ.จตุพร สมนา
-----รองชนะเลิศอันดับ๒ ได้แก่ กลุ่มที่....๓...โรงเรียนสารภีพิทยาคม
๑.ด.ญ.ณัฐริดา ครั้งนันตา ๒.ด.ญ.วิไลวรรณ จุมปา ๓.ด.ญ.กษมาภรณ์ เทพกิจ
-----รองชนะเลิศอันดับ๒ ได้แก่ กลุ่มที่....๔...โรงเรียนวัดเวฬุวัน
๑.ด.ช.เกียงไกร ไชยมงคล ๒.ด.ญ.เกศินี เขียวงาม ๓.ด.ญ.อุทุมภรณ์ ดวงสมพร
-----รางวัลชมเชย ได้แก่ กลุ่มที่....๒...โรงเรียนสารภีพิทยาคม
๑.ด.ญ.บุษยมาศ ใหม่พรหม ๒.ด.ญ.ชนิตา ไชยมงคล ๓.ด.ญ.ณัฐธิดา แสนขัน

*****ผลการตัดสินการประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือนักเรียนระดับช่วงชั้น ม.๔ – ม.๖
-----รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มที่....๑...โรงเรียนสารภีพิทยาคม
๑.นายอดิเรก ชัยวงศ์ ๒.น.ส.พิกุล คำชัย ๓.น.ส.สุดารัตน์ ปัญเจริญ
-----รองชนะเลิศอันดับ๑ ได้แก่ กลุ่มที่....๓...โรงเรียนสารภีพิทยาคม
๑.ด.ญ.ชฎาพร ทรายคำ ๒.นายวรกานต์ สูงใหญ่ ๓.นายอัฐพงษ์ คำเรือง
-----รองชนะเลิศอันดับ๒ ได้แก่ กลุ่มที่....๒...โรงเรียนสารภีพิทยาคม
๑.นายสราวุฒิ คำปัน ๒.ด.ญ.วิทยา วงศ์วัย ๓.น.ส.ชลธิชา ทายะติ

*****ผลการตัดสินการแข่งขันว่าวลม (ว่าวควัน)“งานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง” ประจำปี 2553 ประเภท 36 แผ่น

รางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีมเด็กกลางทุ่ง ๑
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีมกู่เสือโคมลอย ๑
รางวัลที่ 3 ได้แก่ ทีมละอ่อนกูเสือเน้อ
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมเด็กกลางทุ่ง ๒
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมสมชายอะหลั่ยยนต์

*****ผลการตัดสินการแข่งขันว่าวลม (ว่าวควัน)“งานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง” ประจำปี 2553 ประเภท 100 แผ่น

รางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีมโหน่งโคมลอยสารภี
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีมกู่เสือโคมลอย ๒
รางวัลที่ 3 ได้แก่ ทีมสันทรายก้อม ๑
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมโหน่งโคมลอยสารภี
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมสิงห์ทะลุฟ้า

*****ผลการตัดสินการแข่งขันว่าวลม (ว่าวควัน)“งานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง” ประจำปี 2553 ประเภท แฟนซี

รางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีมเด็กกลางทุ่ง ๑
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีมเด็กกลางทุ่ง ๒
รางวัลที่ 3 ได้แก่ ทีมโหน่งโคมลอยสารภี
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมสิงห์ทะลุฟ้า
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมหนุ่มสันทรายก้อม


 
 กิจกรรมลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <20/11/53> อ่าน 81 ครั้ง


เมื่อวันที 18 พฤจิกายน 53 คณะครูพานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปลอยกระทง ณ สวนสุขภาพหน้าองค์การโทรศัพท์ เป็นกิจกรรมในหน่วยการเรียนหนูรักษ์น้ำ( ลอยกระทง)

โดย.. กองการศึกษา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   | 132 |   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com