ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
  “สืบศิลป์ถิ่นศรัทธา” สรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม <21/06/53>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง คณะผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำโบราณสถานเวียงกุมกาม “สืบศิลป์ถิ่นศรัทธา” สรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม อำเภอสารภี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 ซึ่งดำเนินการโดย อำเภอสารภี ร่วมกับคณะสงฆ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม และประชาชนอำเภอสารภี ณ โบราณสถานเวียงกุมกาม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2553

 
 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก <17/06/53>


กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นต้นเหตุของโรค โดยมี นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มอบทรายอะเบท และปล่อยแถวขบวนรณรงค์

 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่ <14/06/53>


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 53 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี การรับและส่งบุตรหลานของตนเอง รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานของตน ซึ่งในการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ มีจำนวนนักเรียนที่ไปทั้งหมด 50 คน ไม่ได้ไปเพราะป่วย 2 คน เจ้าหน้าที่ 8 คน เด็กๆ สนุกสนาน ตื่นเต้น และประทับใจกับกิจกรรมในครั้งนี้มาก อีกทั้งยังได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ร่วมกับเพื่อนๆ และคุณครูอีกด้วย

โดย.. กองการศึกษา
 
 ประชุมเวทีประชาคมเมือง เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาล พ.ศ. (2554-2556) <14/06/53>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดประชุมเวทีประชาคมเมือง เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาล พ.ศ. (2554-2556) โดยมุ่งเน้นตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิจราณาสรุปข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนที่ผ่านมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อที่ได้ทำเป็นแนวทางการพัฒนาเทศบาลและบรรจุในแผนพัฒนาสามปีต่อไป เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <12/06/53>


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 53 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับโรงเรียนวัดศรีโพธารามจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีโพธาราม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและให้เด็กทราบถึงความหมายของประเพณีการไหว้ครูที่มีมายาวนานด้วย อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เด็กได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับเพือ่นๆ พี่ และคุณครูในโรงเรียน ฝึกความอดทนที่จะทำกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง แม้จะทำได้ตามศักยภาพของตนเองเท่านั้นก็ถือว่าทำได้ดีที่สุดแล้ว

โดย.. กองการศึกษา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   | 134 |   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com