ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 มอบเบิ้ยยังชีพประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 <05/11/53> อ่าน 71 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และร่วมประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา....


 
 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช <24/10/53> อ่าน 76 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลยางเนิ้ง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในเขตอำเภอสารภี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี โดยมี นายมงคล สุขใส นายอำเภอสารภีเป็นประธานกล่าวนำเพื่อถวายเครื่องสักการะแด่องค์พระปิยมหาราช ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี

 
 อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น <20/10/53> อ่าน 74 ครั้ง


ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน และผู้ที่สนใจทั่วไป ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2553 ....


 
 "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste" <17/10/53> อ่าน 76 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯให้เกียรติเป็นประธานในการมอบป้าย "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste" และ "อาหารปลอดภัย Food Safety" ให้แก่ผู้ประกอบกิจการร้านค้าและจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 ชมรมผู้สูงอายุสอนนักเรียนศูนย์เด็กเล็กแปรงฟัน <16/10/53> อ่าน 67 ครั้ง


รพ.สารภี ร่วมกับผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในโครงการ รณรงค์ คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า ตุลาคม 2553 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย และเป็นการรณรงค์เพื่อสร้างกระแสให้สังคมเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลาประมาณ 11.00 - 12.00

โดย.. กองการศึกษา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   | 134 |   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com