ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประชุมการจัดสรรแบ่งล็อคขายสินค้าประเภทห้องแถวตลาดเช้ายางเนิ้ง <05/10/53> อ่าน 66 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ ประชุมปรึกษาหารือพ่อค้าแม่ค้าตลาดเช้ายางเนิ้ง เรื่องการจัดสรรแบ่งล็อคขายสินค้าประเภทห้องแถว ของตลาดเช้ายางเนิ้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 การผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน <05/10/53> อ่าน 69 ครั้ง


นายชูเดช เกตุชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรีฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดประชุมเรื่อง “การผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน” เพื่อลดมลภาวะและเป็นพลังงานสำหรับใช้ในครัวเรือน โดยท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต <25/09/53> อ่าน 58 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับ คณะสงฆ์ ส่วนราชการ สภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนอำเภอสารภี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการธรรมะสัญจร) ขึ้น เพื่อร่วมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นในทางพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป และมุ่งเน้นสนับสนุนพุทธศาสนิกชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมรำรึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา.....

 
 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาดูงาน โรงเรียน ทต.หางดง <25/09/53> อ่าน 56 ครั้ง


คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักวิชาการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลหางดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียน ข้อคิดเห็นและทัศนคติ เพื่อนำไปไช้และปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย.. กองการศึกษา 
 คณะครูศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง <25/09/53> อ่าน 52 ครั้ง


คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักวิชาการศึกษา ศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นและทัศนคติ เพื่อนำไปใช้และปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดย.. กองการศึกษา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   | 135 |   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com