ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 เทศบาลตำบลยางเนิ้งประชุมสรุปรวบรวมปัญหาต่างๆ ของหมู่บ้าน <19/05/53>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาล และทีมงานร่วมกันประชุมสรุปรวบรวมปัญหาต่างๆ ของหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งทั้ง 8 หมู่บ้าน จากการที่ได้ออกโครงการ "การประชุมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เทศบาลสัญจรเผยแพร่ประชาธิปไตย ประจำปี 2553" ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และจัดทำโครงการเข้าไปช่วยเหลือต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง.....

 
 นายกเป็นประธานเปิดอบรม "โครงการปลูกผักอินทรีย์ วิถีพอเพียง" <12/05/53>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม "โครงการปลูกผักอินทรีย์ วิถีพอเพียง" ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสารภี จัดทำกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการปลูกผักอินทรีย์ วิถีพอเพียง เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กลุ่มเป้าหมายในการปลูกผัก โดยนำผลที่ได้รับไปปรับใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว และมีชีวิตที่ปลอดภัยจากพิษภัย ให้แก่กลุ่มเป้าหมายบ้านต้นเหียว หมู่ 7 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่....
 
 นายกรับมอบเครื่องบดย่อยอเนกประสงค์ <05/05/53>


นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบเครื่องบดย่อยเอนกประสงค์ ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบรักษาระบบนิเวศวิทยา เพื่อมอบให้กลุ่มเกษตรกรนำไปบดย่อยเศษวัชพืช กิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 เครื่อง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสารภี ซึ่งในส่วนของตำบลยางเนิ้งนั้น นำโดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง กำนันตำบล และกลุ่มเกษตรกรร่วมเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา.....

 
 มอบเบี้ยยังชีพและประชุมผู้สุงอายุ <04/05/53>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าร่วมประชุมผุ้สูงอายุ และมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผุ้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 หมู่ที่ 1 วัดกู่เสือ และ หมุ่ ที่ 4 วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา.....


**กำหนดการประชุมชมรมผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 **

หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2553 ณ วัดกู่เสือ เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 ณ วัดเวฬุวัน เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553 ณ วัดแสนหลวง เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2553 ณ วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553 ณ วัดศรีโพธาราม เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553 ณ วัดต้นเหียว เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
หมู่ที่ 1,2,4,8 ตำบลสารภี วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553 ณ ศาลาประชุมหมู่ 1 สารภี เวลา 13.30 น. - 16.00 น. 
 โครงการกิจกรรมขยะแลกไข่ <03/05/53>


โครงการกิจกรรมขยะแลกไข่ เป็นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในพื้นที่เกี่ยวกับการคัดแยกหรือการนำขยะมาสร้างมูลค่า ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเห็นความสำคัญหรือคุณค่าของขยะมูลฝอย โดยวิธีการนำขยะมาแลกไข่ไก่ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานมัยที่ดีจากการรับประทานไข่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งและตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 จนถึงปัจจุบันนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชมรมผู้สูงอายุและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จากภาพหมู่ที่ 1 ณ วัดกู่เสือ เมื่อวันที่ 3 พฤษาคม 2553…..

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   | 136 |   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com