ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านแม่กลางหลวง <02/08/54> อ่าน 278 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 30 – 31 เดือนกรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านแม่กลางหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 
 ประมวลภาพโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ <02/08/54> อ่าน 287 ครั้ง


ประมวลภาพโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ณ วัดแสนหลวง

 
 "Big Cleaning Day" <01/08/54> อ่าน 372 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และมณฑลทหารบกที่๓๓ ร่วมกันจัดทำโครงการ "ถนนเลียบทางรถไฟปลอดภัย" "Big Cleaning Day" โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดถนนเลียบทางรถไฟ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรใช้รถใช้ถนน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

 
 ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม <28/07/54> อ่าน 366 ครั้ง


การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ ต่อการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๖ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัศนศึกษาปางช้างแม่สา อ.แม่ริม เชียงใหม่ <25/07/54> อ่าน 364 ครั้ง


เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดทำโครงการทัศนศึกษา ณ ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม เชียงใหม่ขึ้น โดยได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 พร้อมบุคลากรและครูจำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 59 คน เพื่อให้นักเรียนได้ไปศึกษานอกสถานที่ ได้รับความรู้ใหม่ๆ จากการได้เรียนรู้จริง สัมผัสจริง และได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปทัศนศึกษา ซึ่งได้รับความสะดวกและการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

โดย.. กองการศึกษา

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   | 136 |   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com