ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 กีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554 <24/01/54> อ่าน 133 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554 โดยมีเทศบาลตำบลหนองผึ้ง,เทศบาลตำบลท่าวังตาล,และเทศบาลตำบลไชยสถานร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ซึ่งมีพิธีเปิดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม ซึ่งในครั้งต่อไป ครั้งที่ 13 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองแฝกและเทศบาลตำบลดอนแก้ว ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป
 
 คณะ อบต.โพนทอง จ.หนองคาย ทัศนะศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง <21/01/54> อ่าน 141 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จังหวัดหนองคาย ซึงมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการ และการดำเนินโครงการต่างๆของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันพุทธที่ 19 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา 
 ประมวลภาพบรรยากาศประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งปุ๊ด) <19/01/54> อ่าน 145 ครั้ง


 
 ภาพกิจกรรม"ยางเนิ้งสัมพันธ์ แข่งขันกีฬา" <10/01/54> อ่าน 136 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชน 8 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จัดงาน"ยางเนิ้งสัมพันธ์ แข่งขันกีฬาขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 ประมวลภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 <09/01/54> อ่าน 134 ครั้ง


อำเภอสารภีและเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 ขึ้น ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี โดยได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น
-การแสดงต่างๆ ของนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
-การเล่นเกมส์ต่างๆ ตอบคำถามชิงรางวัล
-การแสดงโชว์ของหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-นิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานราชการ
-มีสไลเดอร์เล่นฟรี ทั้งกลางวันและกลางคืน
-แจกอาหารกล่อง นม, ขนม ,และของเล่น ฟรี
-และอื่นๆอีกมากมาย
-การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทเยาวชน

ซึ่งได้รับความสนใจจากพ่อแม่พี่น้องพาบุตรหลานมาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

*****ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทเยาวชนเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ*****

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.รัตนาภรณ์ ชมภู หมายเลข ๑๓
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ ด.ญ.จิราพูน สีสุก หมายเลข ๒
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ ด.ญ.ณัฐธิดา สิงห์คำ หมายเลข ๙
- รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.ศิริโสภา ธรรมวงศ์สา หมายเลข ๓
- รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.รุ่งนภา อัฐนาค หมายเลข ๘

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   | 136 |   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com