ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 มอบเงินค่าตอบแทนให้แก่นักเรียนนักศึกษา <22/04/53>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งเป็นประธานในการมอบเงินค่าตอบแทนให้แก่นักเรียนนักศึกษาตาม ”โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน” ซึ่งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ รุ่นแรกจำนวน 20 คน และได้ให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษาในการปฏิบัติงานเมื่อจบจากการศึกษาแล้ว เมื่อวันพุทธ 21 เมษายน 2553.......... 
 พิธีรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <21/04/53>


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปี 2553 ขึ้น ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตลอดจนพี่น้องประชาชน เข้ามาร่วมพิธีรดน้ำดำหัวในครั้งนี้ และมีการรับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา.....
 
 ข่าวสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <20/04/53>


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น 8 สิ่งมหัศจรรย์ยางเนิ้งขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่และนำเอาจุดเด่นของของแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง มาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนและบุคลทั่วไปทราบ โดยได้มีการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีประธานนายชูเดช เกตุชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรี คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ และตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประชุม.....
 
 ประมวลภาพงานกิจกรรม"แอ่วม่วน กิ๋นลำ ผ่อกอยวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง ถนนต้นยางนา ยางเนิ้ง สาหละปี" <19/04/53>


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้งขึ้น ในชื่องาน "แอ่วม่วน กิ๋นลำ ผ่อกอยวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง ถนนต้นยางนา ยางเนิ้ง สาหละปี" ซึ่งได้จัดให้มีการแสดงและการละเล่นต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ขบวนแห่ปี๋ใหม่เมืองถนนต้นยางนา ยางเนิ้ง สาหละปี ของพี่น้อง 8 หมู่บ้าน การประกวด "ขวัญใจปีใหม่เมืองยางเนิ้ง" พิธีสะเดาะนพเคราะห์สืบชะตา พิธีรดน้ำดำหัวเจ้าอาวาสวัด 8 วัด และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การบรรเลงดนตรีประยุกต์ การก่อเจย์ดีทราย การแข่งขันชกมวยไทย การละเล่นพื้นบ้าน ฯลฯ ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา

----------ผลการประกวด"ขวัญใจปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง"ประจำปี 2553----------
วันที่ 12 เมษายน 2553 ณ เวทีลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี

*รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวปรียานุช ภูพันใบ หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง


**รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาววนิดา บุญทา หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง

***รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวพัชราภรณ์ พรมเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง

****รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาววลีทิพย์ ดำครุฑ หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง

****รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวจุฬารัตน์ พานิชผล หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง


 
 การแข่งขันการประกวดวงดนตรีสากล <12/04/53>


เมื่อวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2553 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี งาน”ถนนคนเดินยางเนิ้ง” ได้จัดให้มีการแข่งขันการประกวด วงดนตรีสากล ประเภทเยาวชนขึ้น โดยได้มีน้องๆเยาวชนในเขตอำเภอสารภีและบริเวณใกล้เคียงได้ให้ความสนใจส่งทีมเข้าแข่งขันในครั้งนี้ โดยทีมที่ชนะเลิศได้แก่ “ทีม ยุพิน” ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล.....
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   | 138 |   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com