ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การแข่งขันการประกวดวงดนตรีสากล <12/04/53> อ่าน 18 ครั้ง


เมื่อวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2553 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี งาน”ถนนคนเดินยางเนิ้ง” ได้จัดให้มีการแข่งขันการประกวด วงดนตรีสากล ประเภทเยาวชนขึ้น โดยได้มีน้องๆเยาวชนในเขตอำเภอสารภีและบริเวณใกล้เคียงได้ให้ความสนใจส่งทีมเข้าแข่งขันในครั้งนี้ โดยทีมที่ชนะเลิศได้แก่ “ทีม ยุพิน” ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล..... 
 ประเวณีปี๋ใหม่เมืองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <12/04/53> อ่าน 19 ครั้ง


เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมประเวณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการอนุรักษืและสืบสานปรเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป โดยมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ได้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อาวุโสในโรงเรียนวัดศรีโพธาราม และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมการเล่นสาดน้ำภายในโรงเรียน ซึ่งเด็กๆ สนุกสนานเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในความดูแลของคุณครูอย่างใกล้ชิด

โดย.. กองการศึกษา 
 ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน “ถนนคนเดินยางเนิ้ง” <07/04/53> อ่าน 18 ครั้ง


ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสารภี งานตลาดนัดชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง “ถนนคนเดินยางเนิ้ง” วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2553

*รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายบุญช่วย อูปขาว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลยางเนิ้ง
ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

**รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นายวิทยา กันธวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลหนองแฝก
ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

***รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นายไสว น้อยใหม่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลป่าบง
ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

****รางวัลชมเชย ได้แก่ นายทิม ศรีสมบัติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตำบลสันทราย
ได้รับเงินรางวัลจำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

****รางวัลชมเชย ได้แก่ นายทองดี พงษ์ปวน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลขัวมุง
ได้รับเงินรางวัลจำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร.....โดยสำนักปลัด.....

 
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552 <01/04/53> อ่าน 17 ครั้ง


รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552 ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง นายมนูญ บูรณพัฒนา รายงานต่อสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553


*****สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท้ายข่าวนี้*****

ดาวน์โหลดเอกสาร..
(671_756_1-4.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
(671_757_5-6.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
(671_758_7-8.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
(671_759_9-10.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
(671_760_11.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
(671_761_12-13.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
(671_762_14-15.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
(671_763_16-17.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
(671_764_18-19.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
(671_765_20-21.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
(671_766_22-23.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
(671_767_24.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
(671_768_25-26.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
(671_769_27-28.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
(671_770_29-30.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
(671_771_31-32.pdf) ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
(671_772_33-35.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง 
 จัดปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน <31/03/53> อ่าน 17 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2553 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง.....


.....โดยสำนักปลัด.....


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   | 142 |   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com