ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ <22/02/54> อ่าน 290 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลยางเนิ้ง และคณะสงฆ์อำเภอสารภี ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อร่วมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล 
  อบต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <16/02/54> อ่าน 304 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อ.เมือง จ.สตูล มาทัศนะศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการ และการดำเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา
 
 โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพของเยาวชน <14/02/54> อ่าน 312 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพของเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพความสมบูรณ์ของทางร่างกาย จิตใจ และสังคม และเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยเริ่มปั่นจากสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งไปสิ้นสุดมที่สวนสัตว์ ไนท์ซาฟารีเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา
 
 ออกให้บริการมอบเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือน <09/02/54> อ่าน 320 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ร่วมประชุมผู้สูงอายุ และดำเนินโครงการกิจกรรมขยะแลกไข่ไก่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา....


 
 อบต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <04/02/54> อ่าน 343 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า จังหวัดลำปาง มาทัศนะศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการ และการดำเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าชมและฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการเกษตรพอเพียง) ณ แปลงเกษตรหมู่ที่ 4 บ้านพระนอนป่าเก็ดถี่ เมื่อวันศูกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   | 144 |   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com