ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การคัดเลือกเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดี <07/09/54> อ่าน 666 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง รับการตรวจคัดเลือก จากคณะกรรมการคัดเลือกเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดี เขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔


 
 โครงการอนุรักษ์ต้นยางนา <05/09/54> อ่าน 683 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิสภาฯ ปลัดเทศบาลและพนักงาน เข้าร่วม"โครงการอนุรักษ์ต้นยางนา" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการล้านนาน่าเที่ยวน่ามอง ดำเนินงานโดย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ สนามโรงเรียนวัดเวฬุวัน
 
 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ คว้ารางวัลครูดีเด่น <27/08/54> อ่าน 696 ครั้ง


ขอแสดงความยิดดีกับ น.ส.จิตริณี ทิพย์มาน ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ที่ได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
พร้อมกันนี้ น.ส.จิตริณี ทิพย์มาน และ น.ส. ศิริวรรณ สังยะ ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ยังสามารถ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวด การผลิตสื่อการสอนเรื่องการแปลงฟันอย่างถูกวิธีในเด็กปฐมวัย ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔..... 
 ประชุมเลือกคณะกรรมการบริหารตลาดสดเช้ายางเนิ้ง <25/08/54> อ่าน 717 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดยนายกเทศมนตรีฯ ร่วมประชุมพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเช้านางเนิ้ง โดยได้ทำการคัดเลือกตัวแทนจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเช้า มาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารตลาด เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาตลาดสดเช้ายางเนิ้งต่อไป.....>>>
 
 โครงการอบรมแผนพลังงานกับการศึกษาและการสร้างอาชีพ <25/08/54> อ่าน 703 ครั้ง


สำนักงานพลังงาน จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพลังงาน ได้จัดอบรม "โครงการอบรมแผนพลังงานกับการศึกษาและการสร้างอาชีพ แผนพลังงานชุมชน ๗๕ ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีนักเรียนจาก โรงเรียนสารภีพิทยาคม และโรงเรียนวัดเวฬุวัน เข้าร่วมอบรม แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้พลังงาน การประหยัดพลังงานในแบบต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง.....


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   | 146 |   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com