ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552 <10/12/52>


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยางเนิ้งด้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 "5 ธันวามหาราช" ภาพกิจกรรมและผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง <08/12/52>


ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวามหาราช" ประจำปี 2552 ณ เวทีหน้าที่ว่าการอำเภดสารภี วันที่ 5 ธันวาคม 2552

***ผลการตัดสินประเภทประชาชนชาย***

ชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 7 นายเอกสิทธิ์ สืบสายทอง หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ หมายเลข 3 นายปรีธา ฉิมพลี หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ หมายเลข 5 นายคุณากร ช่วงชัย หมู่ที่ 1,24,8, ตำบลสารภี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 800 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 500 บาท ได้แก่
หมายเลข 1 นายนิคม พุทธิจักร์ หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง
หมายเลข 8 นายอมร มามูล หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง

***ผลการตัดสินประเภทประชาชนหญิง***

ชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 8 นางสาวจิราวรรณ วรรณติ หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ หมายเลข 3 นางแสงหล้า นันตาเวียง หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ หมายเลข 2 นางสกลรัตน์ คำทอง หมู่ที่ 5ตำบลยางเนิ้ง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 800 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 500 บาท ได้แก่
หมายเลข 4 เด็กหญิงณัฐกานต์ สิงห์คำ หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง
หมายเลข 6 เด็กหญิงนิรชา ชัยชนะ หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง

......โดยสำนักปลัด......

 
 เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล <04/12/52>


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยคัดเลือกประธาน และเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการ การดำเนินงาน และการรายงานผลและเสนอความเห็นให้ความเห็นต่อรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

**ผลการคัดเลือก**
1.นายประเสริฐ ทองขันธ์ ประธานกรรมการ
2.นายสุรชัย นิยะมาศ กรรมการและเลขานุการ


....โดยงานแผนฯ สำนักปลัด..... 
 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลยางเนิ้งเปิดตัวโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูแพทย์แผนไทย <25/11/52>


กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลยางเนิ้งเปิดตัวโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูแพทย์แผนไทย ชมรม อสม.ตำบลยางเนิ้ง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและเผยแพร่การแพทย์แผนไทยในตำบลยางเนิ้ง ให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยให้แก่ อสม.และผู้ที่สนใจ ให้มีบริการนวดแผนไทยและส่งเสริมการใช้สมุนไพร และให้มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชน
 
 โครงการลดแยกของเหลือใช้เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ (กิจกรรมขยะแลกไข่ไก่) <15/11/52>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ดังนั้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในพื้นที่เกี่ยวกับการคัดแยกหรือการนำขยะมาสร้างมูลค่า ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเห็นความสำคัญหรือคุณค่าของขยะมูลฝอย โดยวิธีการนำขยะมาแลกไข่ไก่ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานมัยที่ดีจากการรับประทานไข่
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง มีระยะเวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   | 147 |   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com