ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น <24/05/53> อ่าน 105 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอสารภี เพื่อพิจารณาทบทวนโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553……


 
 ติดตามการทำงานของกองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบสัปดาห์ <19/05/53> อ่าน 126 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดยกองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกให้บริการและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ อาทิเช่น การขุดท่อระบายน้ำบริเวณหมู่6 บ้านต้นเหว, ตัดแต่งกิ่งไม้หักโค่นในพื้นที่ต่างๆ, ซ่อมแซมถนนบริเวณทางโค้งหมู่6, ทำน้ำพุเพื่อบำบัดน้ำเสียสวนสุขภาพหมู่6, ต่อไฟฟ้าเข้าสวนเกษตรหมู่2หน้าโรงเรียนเวฬุวัน ฯลฯ........

 
 เทศบาลตำบลยางเนิ้งประชุมสรุปรวบรวมปัญหาต่างๆ ของหมู่บ้าน <19/05/53> อ่าน 122 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาล และทีมงานร่วมกันประชุมสรุปรวบรวมปัญหาต่างๆ ของหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งทั้ง 8 หมู่บ้าน จากการที่ได้ออกโครงการ "การประชุมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เทศบาลสัญจรเผยแพร่ประชาธิปไตย ประจำปี 2553" ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และจัดทำโครงการเข้าไปช่วยเหลือต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง.....

 
 นายกเป็นประธานเปิดอบรม "โครงการปลูกผักอินทรีย์ วิถีพอเพียง" <12/05/53> อ่าน 126 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม "โครงการปลูกผักอินทรีย์ วิถีพอเพียง" ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสารภี จัดทำกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการปลูกผักอินทรีย์ วิถีพอเพียง เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กลุ่มเป้าหมายในการปลูกผัก โดยนำผลที่ได้รับไปปรับใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว และมีชีวิตที่ปลอดภัยจากพิษภัย ให้แก่กลุ่มเป้าหมายบ้านต้นเหียว หมู่ 7 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่....
 
 นายกรับมอบเครื่องบดย่อยอเนกประสงค์ <05/05/53> อ่าน 128 ครั้ง


นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบเครื่องบดย่อยเอนกประสงค์ ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบรักษาระบบนิเวศวิทยา เพื่อมอบให้กลุ่มเกษตรกรนำไปบดย่อยเศษวัชพืช กิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 เครื่อง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสารภี ซึ่งในส่วนของตำบลยางเนิ้งนั้น นำโดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง กำนันตำบล และกลุ่มเกษตรกรร่วมเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา.....


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   | 149 |   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com