ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ <13/01/61>


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑  โดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ อ่านสาสน์วันเด็กของนายกรัฐมนตรีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ว่า”รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ภายในงานจัดให้มีการแสดงของเด็กนักเรียนในเขตเทศบาล การจัดนิทรรศการการเรียนรู้ การตอบปัญหาและการเล่นเกมส์ชิงรางวัล โดยมีผู้ปกครองนำเด็กมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และต้องขอขอบคุณ บริษัท, หน่วยงาน, ห้างร้านต่างๆ และพี่น้องประชาชน ที่ช่วยกันสนับสนุนของรางวัล ขนม และสิ่งของต่างๆมามอบให้เด็กๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กในปีนี้  
 โครงการอบรมอาชีพ"การตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ" <09/01/61>


นายชูเดช เกตุชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ให้เกียรติเป็นประธานกล้าวเปืดการอบรม โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชนประจำปี ๒๕๖๑ "การตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ" เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ กศน.ตำบลยางเนิ้ง วัดศรีโพธิ์
 
 ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ <08/01/61>


คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง    ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ  ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ  และเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้ร่วมกิจกรรมจับรางวัลแลกของขวัญปีใหม่  และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๓-๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
  สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ <03/01/61>


Happy New Year 2018 
 การแข่งขันกีฬายางเนิ้งสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๐ <24/12/60>


ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬายางเนิ้งสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   | 15 |   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com