ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 นายกลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วม <16/09/53> อ่าน 252 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ลงพื้นที่ออกตรวจน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 7 บ้านต้นเหียว เนื่องจากเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวัน เพื่อหาทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ป้องกัน และแก้ปัญหาต่อไป.... 
 ประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <12/09/53> อ่าน 263 ครั้ง


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 53 ที่ผ่านมี โรงพยาบาลสารภี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีศูนย์เด็กเล็กเข้าร่วมประชุมด้วยกัน 6 ศูนย์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคย สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์เด็กเล็ก และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กของตนเองได้

โดย.. กองการศึกษา 
 เวทีประชาคมโครงการกู้วิกฤตเศรฐกิจด้วยปรัญญาเศรฐกิจพอเพียงพอเพียง <11/09/53> อ่าน 266 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตีเทศบาลตำบลยางเนิ้งเข้าร่วมเสวนา"เวทีประชาคมโครงการกู้วิกฤตเศรฐกิจด้วยปรัญญาเศรฐกิจพอเพียงพอเพียง" ของมณฑลทหารบกที่ 33 ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติและพีน้องประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา.....

 
 ผู้ใหญ่ใจดีมอบขนมแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ <06/09/53> อ่าน 254 ครั้ง


เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา คุณศรัญญา พัดมากุล ได้นำขนมจำนวนหนึ่งมามอบให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้งเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

โดย.. กองการศึกษา 
 แจกข้าวสารเฉลิมพระเกียรติฯ <02/09/53> อ่าน 251 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินการแจกจ่ายข้าวสารตามโครงการแจกข้าวสาร 60 ล้านถุงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล บรมราชาภิเษก ปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งก็ได้ทำการแจกพร้อมกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนกันยายน 2553...... 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   | 150 |   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com