ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 เปิดงานถนนคนเดินยางเนิ้ง <08/10/52> อ่าน 19 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จัดพิธีเปิดตลาดนัดชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง ถนนคนเดินยางเนิ้ง โดยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ, สภาวัฒนธรรมตำบลยางเนิ้ง, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง , ประธานกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมรับประทานอาหารพื้นเมืองแบบขันโตก พร้อมเยี่ยมชมร้านค้าจำหน่ายภายในตลาดนัดถนนชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงถนนคนเดินยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2552
(ชมประมวลภาพกิจกรรมท้ายข่าวค่ะ)
 
 โครงการป้องกันความพิการและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน <29/09/52> อ่าน 23 ครั้ง


คณะผู้บริหารเทศบาล ฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะให้ความช่วยเหลือ ประชาชนเป็นจำนวนมากที่ ได้ใช้ยานพาหนะในการสัญจรผ่านไปมา ระหว่างถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2552 
 โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะครูศูนย์เด็กเล็กฯ <28/09/52> อ่าน 23 ครั้ง


โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะครูศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2552 ณ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีท่านโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้งเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาของคณะครูศูนย์เด็กเล็กฯในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในวันที่ 25 กันยายน 2552 คณะทัศนศึกษาดูงานฯได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วงสร้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่นาจลอง ต.แม่นาเด้ง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และในวันที่ 26 ได้เข้าเยี่ยมชม หมู่บ้านจีนยูนาน ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ก่อนเดินทางกลับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 คาราวานแก้จน <23/09/52> อ่าน 23 ครั้ง


เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรมโครงการคาราวานแก้จน ณ วัดแสนหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยบูรณาการร่วมกับอำเภอสารภี และส่วนราชการอำเภอสารภี ตามโครงการร้อยใจไทย 63 ล้านใจปกป้องสถาบันหลักของชาติ และโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลยางเนิ้งโดย..คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการดังนี้
1.แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2.แจกถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จำนวน 40 ถุง ๆ ละ 500.- บาท
3.แจกเมล็ดพันธุ์พืช ได้แก่ ผักบุ้ง ผักกาด ผักคะน้า ผักชี และถั่วฝักยาว จำนวน 1,000 ถุง
4.แจกต้นไม้ ได้แก่ ราชพฤกษ์ จามจุรี มะขาม และสะเดา จำนวน 500 ต้น
5.ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และการก่อสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ.ก่อสร้างอาคาร
6.แจกคู่มือการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 40 เล่ม
7.แจกนมเด็กเล็ก จำนวน 200 กล่อง
8.แจกน้ำยาอีเอ็ม จำนวน 200 ขวด
9.รับชำระภาษีนอกสถานที่
10.แจกพันธุ์ปลานิล จำนวน 100,000 ตัว ให้แก่หมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จำนวน 8 หมู่บ้าน ฯลฯ
หลังเสร็จสิ้นโครงการ เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน

 
 สภาเด็กฯเข้าร่วมกิจกรรมในงานข่วงละอ่อนเจียงใหม่ <21/09/52> อ่าน 23 ครั้ง


สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานข่วงละอ่อนเจียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2552 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   | 152 |   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com