ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 สภาเด็กฯเข้าร่วมกิจกรรมในงานข่วงละอ่อนเจียงใหม่ <21/09/52> อ่าน 25 ครั้ง


สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานข่วงละอ่อนเจียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2552 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 เทศบาลจัดงาน 9 ในดวงใจ <09/09/52> อ่าน 28 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ตามโครงการ “9 ในดวงใจ” ในวันพุธที่ 9 เดือนกันยายน 2552 เวลา 09.09 น. (วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที) ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์โดยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีมหาราชา
 
 ประชุมสภาเด็กและเยาวชน <07/09/52> อ่าน 34 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยกองการศึกษาได้จัดการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยได้รีบเกียรติจากนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานการประชุม ซึ่งในการประชุมสภาเด็กฯครั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งนายปรเมศวร์ สารสุบัญ เยาวชนหมู่ที่ 3 บ้านดงสวรรค์ เป็นประธานสภาเด็กแล้เยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้งคนใหม่ พร้อมกันนี้ได้คัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเด็กฯอีก 16 คน ในการระชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา. 
 เทสบาลตำบลบ้านไร่ <07/09/52> อ่าน 36 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งให้การต้อนรับคณะทัศนะศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงาน กองคลัง และงบประมาณ จากเทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมีท่านโชติอนันต์ แก้วกาวิล และท่านชูเดช เกตุชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา 
 นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียนรู้นอกสถานที่ <22/08/52> อ่าน 36 ครั้ง


ในระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม เป็นสัปดาห์ที่นักเรียนเรียนรู้ในหน่วย ข้าว ซึ่งในสัปดาห์นี้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับกับ ความหมายและความสำคัญของข้าว ชนิดของข้าว ข้าวมาจากไหน และอาหารทีทำมาจากข้าว เพื่อให้การเรียนรู้ของเด็กมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณครูจึงพาเด็กไปเรียนรู้จากสื่อของจริง สถานที่จริงในการปลูกข้าว ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองนักเรียน ด.ช.กังวาน เจนจบ ( น้องนิว) ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กๆ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การปลูกข้าว และทราบถึงความยากลำบากในการที่จะได้ข้าวมารับประทาน อีกทั้งยังสนุกสนานในการทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก

โดย.. กองการศึกษา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   | 153 |   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com