ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีฯ <19/04/54> อ่าน 616 ครั้ง


พนักงาน และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตลอดจนพี่น้องประชาชนในตำบลยางเนิ้ง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯและคณะผู้บริหาร เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔


 
 รดน้ำดำหัวนายอำเภอ <19/04/54> อ่าน 633 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และพนักงานจ้าง ตลอดจนพี่น้องประชาชน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอำเภอสารภี รดน้ำดำหัว นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภีเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔


 
 ประมวลภาพงาน "ป๋าเวณี สะรี ปี๋ใหม่เมือง ยางเนิ้ง" ประจำปี 2554 <18/04/54> อ่าน 667 ครั้ง


ประมวลภาพงาน "ป๋าเวณี สะรี ปี๋ใหม่เมือง ยางเนิ้ง" ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2554 และรายงานผลการประกวดต่างๆดังนี้

***ผลการประกวดฟ้อนเล็บ***
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ 5
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่ 1
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมู่ 2
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมู่ 1,2,4,8 ตำบล สารภี
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมู่ 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***ผลการประกวดแม่เฮีอนงาม***
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 8 นางสาว ญาภัค ก้อนแก้ว หมู่ 5
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 10 นาง ดารณี สุคนธรักษ์ หมู่ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 5 นาง ศรีวรรณ สมการณ์ หมู่ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 7 นาง ศรีวรรณ วัฒนาฤดี หมู่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ หมายเลข 6 นาง ปภณิสา เกษมเสนากุล หมู่ 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***ผลการตัดสินการประกวดละอ่อนพื้นเมืองงาม***
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิง เขมิกา หินหนุน หมู่ 4 ต.ยางเนิ้ง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เด็กหญิง อรวรา ทองเชื้อ หมู่ 1 ต.ยางเนิ้ง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิง พลอยไพรินทร์ ฟองเมฆ หมู่ 1,2,4,8 ต.สารภี
รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิง ธีระนาฎ สิทธิชัย หมู่ 1,2,4,8 ต.สารภี
รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิง ศศิประภา แสงแก้ว หมู่ 3 ต.ยางเนิ้ง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***ผลการตัดสินการประกวดหมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นเทียน***
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่กลุ่ม เวฬุวัน
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่กลุ่ม กู่เสือ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่กลุ่ม พระนอนป่าเก็ดถี่
รางวัลชมเชย ได้แก่กลุ่ม แสนหลวง
รางวัลชมเชย ได้แก่กลุ่ม ศรีโพธิ์ธาราม
รางวัลชมเชย ได้แก่กลุ่ม ป่าแดด
รางวัลชมเชย ได้แก่กลุ่ม ต้นผึ้ง
รางวัลชมเชย ได้แก่กลุ่ม ต้นเหว
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***ผลการตัดสินการประกวดก่อเจดีย์ทราย***
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่กลุ่ม 5
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่กลุ่ม 7
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่กลุ่ม 8
รางวัลชมเชย ได้แก่กลุ่ม 1
รางวัลชมเชย ได้แก่กลุ่ม 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***ผลการตัดสินการแข่งขันการประกวดอาหารพื้นเมือง***
1.ประเภท คั่วแคกบ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ 1 2 4 8 ต.สารภี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่6
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมู่1, หมู่2, หมู่4, หมู่5, หมู่7

2.ประเภทยำจิ้นไก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่7
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่2
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมู่1, หมู่4, หมู่5, หมู่6, หมู่1 2 4 8 ต.สารภี

3.ประเภทแกงอ่อมควาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่1
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมู่3, หมู่4, หมู่5, หมู่7, หมู่1 2 4 8 ต.สารภี

4.ประเภทลาบเมือง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่6
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมู่2, หมู่4, หมู่5, หมู่7, หมู่1 2 4 8 ต.สารภี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***ผลการตัดสินการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง***
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Prosport(สันป่าตอง)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมกู่เสือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมกองทราย
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมนิวสยาม
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม ทต.หนองหอย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 ประมวลภาพพิธีบูชาเทพ-เจ้า <12/04/54> อ่าน 647 ครั้ง 
 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและประชุมประจำเดือน เมษายน 2554 <11/04/54> อ่าน 649 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และร่วมประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือน ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา.


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   | 153 |   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com