ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 วันเทศบาล 24 เมษายน 2553 <24/04/53> อ่าน 214 ครั้ง


เนื่องใน "วันเทศบาล"24 เมษายน 2553 เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โดยจัดให้มีการทำความสะอาด โดยให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ นักศึกษาฝึกงานและปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน พนักงานจ้างของเทศบาล กวาดล้างถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ภายในเขตเทศบาลฯ จัดนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมและผลการดำเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ 5 ส. ภายในสำนักงานเทศบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา..... 
 จับฉลากแบ่งล็อคขายสินค้าตลาดสดเช้าชั่วคราว <23/04/53> อ่าน 216 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้ดำเนินการจับฉลากแบ่งล็อคขายสินค้าตลาดสดเช้าชั่วคราว บริเวณอาคารเก่าหลังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) โดยมีพ่อค้าแม่ค้าสนใจเข้ามาจับจองกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการรอ การปรับปรุงตลาดสดเช้าใหม่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสารภีแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553......


 
 มอบเงินค่าตอบแทนให้แก่นักเรียนนักศึกษา <22/04/53> อ่าน 204 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งเป็นประธานในการมอบเงินค่าตอบแทนให้แก่นักเรียนนักศึกษาตาม ”โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน” ซึ่งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ รุ่นแรกจำนวน 20 คน และได้ให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษาในการปฏิบัติงานเมื่อจบจากการศึกษาแล้ว เมื่อวันพุทธ 21 เมษายน 2553.......... 
 พิธีรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <21/04/53> อ่าน 196 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปี 2553 ขึ้น ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตลอดจนพี่น้องประชาชน เข้ามาร่วมพิธีรดน้ำดำหัวในครั้งนี้ และมีการรับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา.....
 
 ข่าวสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <20/04/53> อ่าน 195 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น 8 สิ่งมหัศจรรย์ยางเนิ้งขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่และนำเอาจุดเด่นของของแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง มาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนและบุคลทั่วไปทราบ โดยได้มีการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีประธานนายชูเดช เกตุชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรี คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ และตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประชุม.....

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   | 157 |   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com