ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประชุมเวทีประชาคมเมือง เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาล พ.ศ. (2554-2556) <14/06/53> อ่าน 317 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดประชุมเวทีประชาคมเมือง เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาล พ.ศ. (2554-2556) โดยมุ่งเน้นตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิจราณาสรุปข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนที่ผ่านมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อที่ได้ทำเป็นแนวทางการพัฒนาเทศบาลและบรรจุในแผนพัฒนาสามปีต่อไป เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <12/06/53> อ่าน 311 ครั้ง


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 53 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับโรงเรียนวัดศรีโพธารามจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีโพธาราม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและให้เด็กทราบถึงความหมายของประเพณีการไหว้ครูที่มีมายาวนานด้วย อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เด็กได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับเพือ่นๆ พี่ และคุณครูในโรงเรียน ฝึกความอดทนที่จะทำกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง แม้จะทำได้ตามศักยภาพของตนเองเท่านั้นก็ถือว่าทำได้ดีที่สุดแล้ว

โดย.. กองการศึกษา 
 ตรวจสุขภาพฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <05/06/53> อ่าน 328 ครั้ง


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 คุณหมอจากโรงพยาบาลสารภี ได้ทำการตรวจฟันเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผลปรากฏว่า เด็กนักเรียนฟันผุ 45 คน เหงือกอักเสบ 4 คน และสุขภาพฟันดี 23 คน ซึ่งเด็กที่มีปัญหาสุขภาพฟันทางโรงพยาบาลแนะนำให้ไปหาคุณหมอและทำการรักษาโดยมีคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอยติดตามผลการรักษา

โดย.. กองการศึกษา 
 KFC School Tour <04/06/53> อ่าน 317 ครั้ง


วันที่ 2 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา KFC Lotus จัดกิจกรรม KFC School Tour โดยมีพี่ๆ และพี่ Chicky เข้ามาให้ความสุขและความสนุกสนานกับเด็กๆ มีกิจกรรม เก่ม และของรางวัลแจกให้เด็กๆ ทุกคน เด็กๆ สามารถร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี และมีความสุขกับกิจกรรมในครั้งนี้มาก

โดย.. กองการศึกษา 
 ชมรมสายสัมพันธ์ยางเนิ้ง <31/05/53> อ่าน 316 ครั้ง


โรงพยาบาลอำเภอสารภี ได้จัดประชุม "ชมรมสายสัมพันธ์ยางเนิ้งขึ้น" โดยมี นายชูเดช เกตุชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา.....
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   | 158 |   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com