ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 โครงการ “คลองสวย น้ำใส ถวายองค์ราชันย์” <17/06/52> อ่าน 20 ครั้ง


เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดย
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้ทำพิธีเปิดงานโครงการ “คลองสวย น้ำใส ถวายองค์ราชันย์” โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอสารภี นายมงคล สุกใส เป็นประธานในพิธี
เป้าหมายของการพัฒนาแหล่งน้ำตามโครงการคลองสวย น้ำใส ถวายองค์ราชันย์ ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภายในตำบลยางเนิ้ง ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 แห่ง คือบริเวณลำเหมืองพญาคำหลังตลาดเช้ายางเนิ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง จนถึงสุดเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552
2) เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมกันจัดทำโครงการคลองสวย น้ำใส ถวายองค์ราชันย์
3) พัฒนาปรับปรุงสายน้ำ-ลำเหมือง ในพื้นที่ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี ให้ใช้ทั้งการส่งน้ำ-ระบายน้ำ โดยดำเนินการเป็นตัวอย่าง จำนวน 1 แห่ง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของตำบลยางเนิ้ง
4) เพื่อให้มีสายน้ำที่สะอาดและสวยงาม
5) ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยป้องกันและลดมลพิษทางน้ำ
6) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของสายน้ำ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ
ซึ่งเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการให้การสนับสนุนรถดูดโคลนและสิ่งปฏิกูลในการดำเนินการขุดลอกลำเหมืองในครั้งนี้
 
 ประชุมเพื่อหาแนวทางการการป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาลำไย <15/06/52> อ่าน 15 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง และ นักวิชาการเกษตร เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมประชุมสำรวจผลิตทางการเกษตรอำเภอสารภี เพื่อหาแนวทางการการป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาลำไยที่อาจตกต่ำ และแจ้งการดำเนินโครงการบริหารจัดการลำไย ปี 2552 โดยสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศด้วยการกระจายผลผลิตลำไยสด การผลักดันการส่งออกลำไยสด การแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง ลำไยกระป๋องและน้ำลำไย ลำไยอบแห้ง ลำไยแช่แข็ง และการส่งเสริมการตลาด ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด โดยมี นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม เช้าวันที่ 15 มิถุนายน 2552 
 กิจกรรมไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <13/06/52> อ่าน 12 ครั้ง


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับโรงเรียนวัดศรีโพธาราม ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีการไหว้ครูมิให้สูญหายไปอีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกเคารพ รักและสำนึกในพระคุณของคุณครูที่ท่านได้ประสาทวิชาให้กับเรา ทำให้เรามีความรู้และสามารถช่วยเหลือตนเองได้

โดย.. กองการศึกษา 
 ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน <12/06/52> อ่าน 14 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก อบต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลางเนิ้งพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ เช้าวันที่ 12 มิถุนายน 2552 
 นักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาดูงานแปลงผักเกษตรพระนอน <09/06/52> อ่าน 12 ครั้ง


นักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะอาจารย์จากคณะแพทย์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาดูงาน การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 4 บ้านพระนอนป่าเก็ดถี่ และหมู่ที่ 7 บ้านมงคลวนาราม ตำบลยางเนิ้ง โดยมีนักวิชาการเกษตรเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และเกษตรตำบลยางเนิ้งให้การต้อนรับ
(9 มิ.ย.2552)
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   | 158 |   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com