ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก ประจำปี ๒๕๖๓ <21/02/63> อ่าน 1,052 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ให้กับกลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปและกลุ่มเสี่ยง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งและวัดศรีโพธาราม  เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
 
 ภาพกิจกรรมโครงการบริหารจัดการหมู่บ้านแบบปรองดองสมานฉันท์ <12/02/63> อ่าน 4,279 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการบริหารจัดการหมู่บ้านแบบปรองดองสมานฉันท์ (โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนการจัดทำแผนชุมชน) ตามตารางกำหนดการดังนี้


ตารางการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2563
คณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

วัน    เดือน         ปี    หมู่ที่ ตำบล สถานที่                                  เวลา
19   มกราคม     2563      2        ยางเนิ้ง ใต้ถุนวิหารวัดเวฬุวัน                09.00 น.
19   มกราคม     2563      6        ยางเนิ้ง วัดต้นเหียว                                13.00 น.
26   มกราคม     2563      1        ยางเนิ้ง วัดกู่เสือ                                09.00 น.
26   มกราคม     2563      3        ยางเนิ้ง วัดแสนหลวง                              13.00 น.
  2   กุมภาพันธ์  2563      4        ยางเนิ้ง ลานกลางแจ้งวัดห่าง                09.00 น.
  2   กุมภาพันธ์  2563   1,2,4,8    สารภี         ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1  ต.สารภี      13.00 น.
  9   กุมภาพันธ์  2563      5        ยางเนิ้ง ศาลาอเนกประสงค์วัดศรีโพธาราม 09.00 น.
  9   กุมภาพันธ์  2563      7        ยางเนิ้ง ศาลาเลียบรางรถไฟ                 13.00 น.


 
 ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ <07/02/63> อ่าน 2,967 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ  ระหว่างวันที่ ๔-๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

 
 มอบหน้ากากอนามัย <04/02/63> อ่าน 2,550 ครั้ง


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินการมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ตัวแทนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่  กลุ่มเสี่ยง  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเรื้อรัง  และเด็กอายุ 2-6 ปี  เพื่อใช้ในการป้องกันฝุ่น PM2.5  และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ในเบื้องต้น  โดยมีนายโชติอนันต์  แก้วกาวิล  รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้มอบ เมือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 


 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยพลู <30/01/63> อ่าน 2,462 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยพลู  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม  ซึ่งมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   | 16 |   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com