ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
  "วันเป็งปุ๊ด" พระอุปคุตออกโปรด <20/03/62> อ่าน 1,008 ครั้ง


ภาพกิจกรรมตักบาตรเป็งปุ๊ด เมื่อคืนวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒


 
 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล <20/03/62> อ่าน 307 ครั้ง


หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลง และหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน  ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมกันต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฎอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้งเทศบาลตำบลยางเนิ้งจึงจัดทำโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้นดาวน์โหลดเอกสาร..
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (2089_2333_Project.pdf) ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (2089_2334_Name.pdf) ดาวน์โหลด 16 ครั้ง


 
 “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562” ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว <18/03/62> อ่าน 965 ครั้ง


นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล  รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย   ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ในพิธีนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีวางพวงมาลัยและพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  และได้ขึ้นอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาจนถึงทุกวันนี้  ต่อจากนั้นได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  กิจกรรมทำความสะอาดรอบคูเมืองเชียงใหม่  พร้อมทั้งปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  เมื่อวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว <07/03/62> อ่าน 1,788 ครั้ง


     ในยุคที่สตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญมากขึ้นทั้งต่อครอบครัวและต่อสังคมเช่นปัจจุบัน ทำให้สตรีต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสภาวการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งแสวงหาความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับตนเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่าบทบาทของสตรีในตำบลยางเนิ้งมีมากขึ้น ทั้งสตรีผู้เป็นผู้นำของครอบครัว สตรีผู้เป็นผู้นำของชุมชน สตรีผู้มีจิตอาสา ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลยางเนิ้ง ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของสตรีให้ดียิ่งขึ้น  อีกทั้งเป็นการเชิดชูสตรีที่ประกอบคุณประโยชน์แก่ครอบครัวและสังคมให้ได้มีขวัญและกำลังใจในการประพฤติชอบอันเป็นแบบอย่างที่ดีงามต่อสตรีตำบลยางเนิ้งต่อไป
     ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลยางเนิ้ง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว  เพื่อพัฒนาสตรีผู้เป็นผู้นำครอบครัว สตรีผู้เป็นผู้นำชุมชน และสตรีผู้มีจิตอาสา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของสตรีตำบลยางเนิ้ง ให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและชุมชน เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนให้ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ   เมื่อวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกฯ ประจำปี ๒๕๖๒ <27/02/62> อ่าน 3,001 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้แก่กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และบริเวณวัดศรีโพธาราม 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   | 16 |   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com