ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 กิจกรรมเล่านิทานโดยผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <15/02/52> อ่าน 1 ครั้ง


เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา คุณจิราภรณ์ สมสงวน ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยการเล่านิทานให้เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ฟังกัน ซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

โดย.. กองการศึกษา 
 ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2551 <13/02/52> อ่าน 1 ครั้ง


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลสารภีได้เข้าตรวจและให้คำแนะนำกับเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหากเด็กคนใดที่มีปัญหาให้ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานไปทำการรักษาได้ฟรี ณ โรงพยาบาลสารภี อ.สารภี ในเวลาราชการ

โดย.. กองการศึกษา 
 กิจกรรม Cooking ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ <04/02/52> อ่าน 1 ครั้ง


ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2552 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรม Cooking เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมและได้รับประสบการณ์จริงโดยได้จัดทำกิจกรรมการทำแซนวิชโดยมี Teacher ISSABELLE ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติมาทำการสอนร่วมกับคุณครูภายในศูนย์ฯ เด็กๆตื่นเต้นและต้องการที่จะเรียนรู้เป็นอย่างมากจึงทำให้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมนี้


โดย.. กองการศึกษา 
 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <02/02/52> อ่าน 1 ครั้ง


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 นักวิชาการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ด.ช.ทนงศักดิ์ ทิพย์สม และด.ญ.สุภาวิตา อินต๊ะมา ซึ่งเป็นนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งเพื่อสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัว อีกทั้งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนด้วย

โดย.. กองการศึกษา 
 การประชุมสรุปผลการประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ <19/01/52> อ่าน 1 ครั้ง


เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักวิชาการศึกษาได้เข้ารวมประชุมสรุปผลการประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ โดยสาธารณสุขอำเภอสารภี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสารภี อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลปรากฎว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีมากดังนั้นทางสาธารณสุขอำเภอจึงมอบใบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงให้เห็นว่าศูนย์เด็กเล็กได้ผ่านการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย.. กองการศึกษา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   | 162 |   163   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com