ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 รับมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร <20/05/52> อ่าน 22 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง รับมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ เมล็ดพันธ์ผัก พันธ์ปลา อาหารปลา หมู ไก่ เชื้อเห็ด จากสำนักงานเกษตรอำเภอสารภีเพื่อส่งมอบให้แก่กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนบ้านพระนอนป่าเก็ดถี่ หมู่ 4 ตำบลยางเนิ้ง ต่อไป การนี้ นายกเทศมนตรีได้ให้สัมภาษณ์แนวทางการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยในเขตเทศบาล แก่นักข่าวจากสถานีโทรทัศน์ NBT เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552. 
 ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <16/05/52> อ่าน 24 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จังหวัดตาก ได้มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุง พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้ระดับมาตรฐานต่อไป

โดย.. กองการศึกษา 
 จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอสารภี <15/05/52> อ่าน 22 ครั้ง


ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอสารภีขึ้น เพื่อให้การประสานและการบูรณาการโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสารภี ประจำปี 2553 เป็นไปตามขั้นตอน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และได้ข้อสรุปชัดเจน 
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <14/05/52> อ่าน 22 ครั้ง


เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู และผู้บริหารเทศบาล และนำข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงใช้เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป

โดย.. กองการศึกษา 
 เทศบาลฯมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย <12/05/52> อ่าน 23 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดย นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล นายชูเดช เกตุชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เป็นตัวแทนเทศบาลฯมอบความการช่วยเหลือ นางยอด ฟองใส ราษฎร หมู่ 2 ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ที่ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านพักที่อยู่อาศัย เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2552 เบื้องต้นได้ให้ความช่วยเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้างบ้าน เป็นเงิน 30,000 บาทแล้ว.
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   | 162 |   163   164   165   166   167   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com