ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 กิจกรรมว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <25/06/52> อ่าน 58 ครั้ง


ในวันอังคารที่ 23 และ 30 มิถุนายน คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมว่ายน้ำให้กับนักเรียนโดยน้ำนักเรียนไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำโรงเรียนวัดเวฬุวัน จุดประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กรักการออกกำลังกายเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง รู้จักวิธีการออกกำลังกายที่หลากหลายและถูกวิธี อีกทั้งทำให้เด็กทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นน้ำและการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ปลอดภัย

โดย.. กองการศึกษา 
 กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก <24/06/52> อ่าน 58 ครั้ง


กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก คือ กิจกรรมที่นำความรู้ สื่อ อุปกรณ์วิธีการเกี่ยวกับอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอายุ 0 – 5 ปี ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูได้ทราบ ตระหนัก เข้าใจ นำไปใช้ได้เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการเลี้ยงดู อบรมบ่มนิสัยให้มีพัฒนาการครบทุกด้านเต็มตามศักภาพ
งานกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็กจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีโพธาราม โดยมีนายมนูญ บูรณพัฒนา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีโพธาราม เป็นประธานในพิธี
ภายในงานดังกล่าวมีการอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็ก โดยวิทยากร พญ.กาญจณา คูณรังสีสมบูรณ์ โรงพยาบาลราชนครินทร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีบริการตรวจสุขภาพฟรีจากสาธารณสุขเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองเรื่องสมองกับการเรียนรู้ของเด็ก โดยวิทยากรจากสาธารณสุขเทศบาลตำบลยางเนิ้ง คุณไกรวุธ แก้วใหม่ ผู้ปกครองได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก และอยากให้จัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้อีกหลายๆ ครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับผู้ปกครองในด้านการเลี้ยงดูบุตรหลาน และยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองอีกด้วย


โดย.. กองการศึกษา
 
 โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2552 <24/06/52> อ่าน 59 ครั้ง


ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสารภี และเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ประสบกับปัญหาหมอกควันปกคลุมในพื้นที่ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจำนวนมาก ประกอบกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้มีนโยบายด้านการพัฒนาและรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและรักษาความสะอาด รวมถึงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนายางเนิ้งให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
โดยในโครงการดังกล่าวได้มีกิจกรรมพัฒนารักษาความสะอาดขึ้นในวันที่ 23 มิ.ย. 52 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ประชาชนในเขตพื้นที่ นักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนวชิราลัย และโรงเรียนสารภีพิทยาคม ทหารจากค่ายกาวิละ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 โครงการ “คลองสวย น้ำใส ถวายองค์ราชันย์” <17/06/52> อ่าน 53 ครั้ง


เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดย
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้ทำพิธีเปิดงานโครงการ “คลองสวย น้ำใส ถวายองค์ราชันย์” โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอสารภี นายมงคล สุกใส เป็นประธานในพิธี
เป้าหมายของการพัฒนาแหล่งน้ำตามโครงการคลองสวย น้ำใส ถวายองค์ราชันย์ ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภายในตำบลยางเนิ้ง ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 แห่ง คือบริเวณลำเหมืองพญาคำหลังตลาดเช้ายางเนิ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง จนถึงสุดเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552
2) เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมกันจัดทำโครงการคลองสวย น้ำใส ถวายองค์ราชันย์
3) พัฒนาปรับปรุงสายน้ำ-ลำเหมือง ในพื้นที่ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี ให้ใช้ทั้งการส่งน้ำ-ระบายน้ำ โดยดำเนินการเป็นตัวอย่าง จำนวน 1 แห่ง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของตำบลยางเนิ้ง
4) เพื่อให้มีสายน้ำที่สะอาดและสวยงาม
5) ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยป้องกันและลดมลพิษทางน้ำ
6) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของสายน้ำ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ
ซึ่งเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการให้การสนับสนุนรถดูดโคลนและสิ่งปฏิกูลในการดำเนินการขุดลอกลำเหมืองในครั้งนี้
 
 ประชุมเพื่อหาแนวทางการการป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาลำไย <15/06/52> อ่าน 48 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง และ นักวิชาการเกษตร เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมประชุมสำรวจผลิตทางการเกษตรอำเภอสารภี เพื่อหาแนวทางการการป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาลำไยที่อาจตกต่ำ และแจ้งการดำเนินโครงการบริหารจัดการลำไย ปี 2552 โดยสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศด้วยการกระจายผลผลิตลำไยสด การผลักดันการส่งออกลำไยสด การแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง ลำไยกระป๋องและน้ำลำไย ลำไยอบแห้ง ลำไยแช่แข็ง และการส่งเสริมการตลาด ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด โดยมี นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม เช้าวันที่ 15 มิถุนายน 2552
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   | 163 |   164   165   166   167   168   169   170   171   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com