ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต <25/09/53> อ่าน 694 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับ คณะสงฆ์ ส่วนราชการ สภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนอำเภอสารภี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการธรรมะสัญจร) ขึ้น เพื่อร่วมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นในทางพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป และมุ่งเน้นสนับสนุนพุทธศาสนิกชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมรำรึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา.....

 
 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาดูงาน โรงเรียน ทต.หางดง <25/09/53> อ่าน 667 ครั้ง


คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักวิชาการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลหางดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียน ข้อคิดเห็นและทัศนคติ เพื่อนำไปไช้และปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย.. กองการศึกษา 
 คณะครูศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง <25/09/53> อ่าน 622 ครั้ง


คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักวิชาการศึกษา ศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นและทัศนคติ เพื่อนำไปใช้และปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดย.. กองการศึกษา 
 ข่าวศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <24/09/53> อ่าน 615 ครั้ง


ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2553 ซึ่งขณะนี้มีนักเรียนนักศึกษาและพี่น้องประชาชน ให้ความสนใจเข้ามาสมัครสมาชิกและใช้บริการกันมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งช่วงนี้ใกล้ปิดภาคเรียนแล้ว มีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ทีสนใจสามารถเข้ามาสมัครและขอใช้บริการได้ที่เทศบาลตำบลยางเนิ้งครับ.....
 
 กิจกรรมว่ายน้ำศูนย์เด็กเล็ก ทต.ยางเนิ้ง <22/09/53> อ่าน 602 ครั้ง


กิจกรรมว่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 14 ก.ย. 53 และระดับชั้นอนุบาล 2 วันที่ 22 ก.ย. 53 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนวัดเวฬุวัน เพื่อปลุกฝังให้เด็ก รักการออกกำลังกาย ให้เด็กๆ ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ โดยอยู่ในการดูแลของครูอย่างใกล้ชิด

โดย.. กองการศึกษา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   | 164 |   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com