ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 โครงการรวมใจสามัคคี ปั่นจักรยานแรลลี่ 8 วัด ประจำปี 2553 <02/03/53> อ่าน 242 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำโครงการรวมใจสามัคคี ปั่นจักรยานแรลลี่ 8 วัด ประจำปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกาย และศึกษาหาความรู้ภายในวัดท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 ..........โดยกองการศึกษา.....
 
 นายกร่วมพิธีแห่โคมพุทธบูชา มาฆปุณมี ดิถีเพ็ญเดือนสาม <26/02/53> อ่าน 259 ครั้ง


เนื่องในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ วันที่28 กุมภาพันธ์ 2553 อำเภอสารภี ได้จัดพิธีแห่โคมพุทธบูชา มาฆปุณมี ดิถีเพ็ญเดือนสาม ขึ้น ซึ่งจัดโดยคณะสงฆ์ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนอำเภอสารภี โดยมี นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งและยังเป็นประธานสภาวัฒนธรรมตำบลยางเนิ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆในเขตอำเภอสารภี ข้าราชการพี่น้องประชาชน ร่วมเดินขบวนแห่จากโรงเรียนวัดกองทรายไปยังวัดพระนอนหนองผึ้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา.....

.....โดยสำนักปลัด.....

 
 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2553 <22/02/53> อ่าน 248 ครั้ง


ด้วยสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้ทำการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ส่วนรายละเอียดและวาระการประชุมจะนำมาแจ้งให้ทราบต่อไป....


.....สำนักปลัด.....
 
 พิธีเปิด “อาคารหอประชุม 100 ปี เวฬุวัน” <18/02/53> อ่าน 245 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้กล่าวเปิดการต้อนรับ ฯพณฯท่าน นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเปิด “อาคารหอประชุม 100 ปี เวฬุวัน” และรับมอบเครื่องเล่นเด็กสนามเด็กเล่นเวฬุวัน จากนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การส่วนบริหารจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 …..

.....สำนักปลัด.....

 
 แจกหัวเชื้อจุลินทรีย์และอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ <18/02/53> อ่าน 256 ครั้ง


ด้วยเทศบาลฯ ได้ขอรับการสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ จากจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการส่งเสริมการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการปรับปรุงดิน เพื่อนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปขยายและใช้ในการผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้น สามารถปลูกพืชให้งอกงาม ให้ผลผลิตสูง ทำให้ธรรมชาติเกิดความสมดุล โรคและแมลง ศัตรูพืชลดลง ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์หัวเชื้อจุลินทรีย์พร้อมอาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 1,200 ชุด (โดยใน 1 ชุด ประกอบด้วย หัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดบรรจุ 1 ลิตร จำนวน 1 ขวด และอาหารเลี้ยงเชื้อขนาดบรรจุ 1 ลิตร จำนวน 3 ขวด รวมทั้งหมด 4 ขวด)
โดยกำหนดวันแจกหัวเชื้อจุลินทรีย์และอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ดังนี้
หมู่ที่ ตำบล วัน เวลา สถานที่
1 ยางเนิ้ง 15 กุมภาพันธ์ 09.00 น.-11.00 น. วัดกู่เสือ
2 ยางเนิ้ง 15 กุมภาพันธ์ 11.00 น.-14.00 น. วัดเวฬุวัน
3 ยางเนิ้ง 15 กุมภาพันธ์ 14.00 น.-16.00 น. วัดแสนหลวง
4 ยางเนิ้ง 16 กุมภาพันธ์ 09.00 น.-11.00 น. ที่ทำการกำนัน
5 ยางเนิ้ง 16 กุมภาพันธ์ 11.00 น.-14.00 น. วัดศรีโพธาราม
6 ยางเนิ้ง 16 กุมภาพันธ์ 14.00 น.-16.00 น. วัดต้นเหียว
7 ยางเนิ้ง 17 กุมภาพันธ์ 09.00 น.-11.00 น. ศาลากลางหมู่บ้าน
ริมทางรถไฟ
หมู่ 7 ต.ยางเนิ้ง
1,2,8 สารภี 18 กุมภาพันธ์ 09.00 น.-11.00 น. ศาลากลางหมู่บ้าน
หมู่ 1 ต.สารภี

ซึ่งมีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจมารับหัวเชื้อจุลินทรีย์และอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์กันเป็นจำนวนมาก


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   | 165 |   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com