ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 กิจกรรมงานวันบัณฑิตน้อย ปี 51 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <14/03/52> อ่าน 19 ครั้ง


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดงานวันบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่จบการศึกษา ประจำปี 2551 โดยมีการมอบสุทธิบัตรและหลักฐานการเรียนต่างๆ ให้กับเด็กเพื่อนำไปมอบยังสถานศึกษาที่ตนต้องการไปศึกษาต่อ ซึ่งในวันนี้ผู้ปกครองได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

โดย.. กองการศึกษา 
 ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <10/03/52> อ่าน 19 ครั้ง


เมื่ออวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนวัดศรีโพธารามจัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีโพธาราม เพื่อจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2 ที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในภาคเรียนต่อไป

โดย.. กองการศึกษา 
 ยื่นคำขอขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <02/03/52> อ่าน 20 ครั้ง


ตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2551 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการและมีกำหนดเวลาแล้วเสร็จในปีแรกอย่างชัดเจนในนโยบาย ข้อ 1.2 ด้านการรักษาและการเพิ่มรายได้ของประชาชน 1.2.4 ด้านการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่แสดงความจำนงโดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 เห็นชอบในหลักการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินงบประมาณ 9,000 ล้านบาท ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน 2552 - กันยายน 2552)

แนวทางการปฏิบัติงานในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ดังนี้
1. ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2492 (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฏรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)
1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นไดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็นประจำ
2. ขั้นตอนการยื่นคำขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2552 ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและใบทะเบียนบ้านที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้หักค่าใช้จ่ายจากเงินเบี้ยยังชีพที่จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ)
3. การจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุให้จ่ายเป็นรายเดือนๆละ 500 บาท 
 กิจกรรม Cooking ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <19/02/52> อ่าน 17 ครั้ง


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรม Cooking ให้กับเด็กนักเรียน โดยได้ให้เด็กได้ฝึกทำ " ข้าวจี่ " ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของทางภาคเหนือ และได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาเป็นวิทยากร กิจกรรมนี้เน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงด้วยตนเองโดยมีคุณครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

โดย.. กองการศึกษา 
 กิจกรรมเล่านิทานโดยผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <15/02/52> อ่าน 18 ครั้ง


เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา คุณจิราภรณ์ สมสงวน ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยการเล่านิทานให้เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ฟังกัน ซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

โดย.. กองการศึกษา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   | 165 |   166   167   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com