ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 เปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง <16/08/53> อ่าน 680 ครั้ง


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 53 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมี นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนางทรงพร โกมลสุรเดช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติจากชุมชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้แก่ชุมชน และให้บริการประชาชนที่มีความประสงค์ต้องการศึกษาหาความรู้

โดย.. กองการศึกษา 
 กิจกรรมงานวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2553 <13/08/53> อ่าน 679 ครั้ง


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 53 ที่ผ่านมา ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับโรงเรียนวัดศรีโพธารามจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2553 ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีโพธาราม โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดย.. กองการศึกษา 
 มอบเบี้ยยังชีพฯและประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม 2553 <09/08/53> อ่าน 676 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประชุมประจำเดือนผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2553 และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน.....
 
 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <01/08/53> อ่าน 755 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับอำเภอสารภี โรงพยาบาลสารภี เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เทศบาลตำบลสารภี เทศบาลตำบลขัวมุง เทศบาลตำบลชมภู เทศบาลตำบลหนองแฝก เทศบาลตำบลไชยสถาน เทศบาลตำบลท่าวังตาล องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตอำเภอสารภี จัดฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ระดับอำเภอ ประจำปี 2553


 
 พิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาประจำปี 2553 <26/07/53> อ่าน 746 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี คณะสงฆ์ สถานศึกษา หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในเขตอำเภอสารภี เข้าร่วมงานพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาประจำปี 2553 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   | 167 |   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com