ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 สภาเด็กฯเข้าร่วมกิจกรรมในงานข่วงละอ่อนเจียงใหม่ <21/09/52> อ่าน 279 ครั้ง


สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานข่วงละอ่อนเจียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2552 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 เทศบาลจัดงาน 9 ในดวงใจ <09/09/52> อ่าน 279 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ตามโครงการ “9 ในดวงใจ” ในวันพุธที่ 9 เดือนกันยายน 2552 เวลา 09.09 น. (วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที) ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์โดยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีมหาราชา
 
 ประชุมสภาเด็กและเยาวชน <07/09/52> อ่าน 282 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยกองการศึกษาได้จัดการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยได้รีบเกียรติจากนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานการประชุม ซึ่งในการประชุมสภาเด็กฯครั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งนายปรเมศวร์ สารสุบัญ เยาวชนหมู่ที่ 3 บ้านดงสวรรค์ เป็นประธานสภาเด็กแล้เยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้งคนใหม่ พร้อมกันนี้ได้คัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเด็กฯอีก 16 คน ในการระชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา. 
 เทสบาลตำบลบ้านไร่ <07/09/52> อ่าน 304 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งให้การต้อนรับคณะทัศนะศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงาน กองคลัง และงบประมาณ จากเทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมีท่านโชติอนันต์ แก้วกาวิล และท่านชูเดช เกตุชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา 
 นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียนรู้นอกสถานที่ <22/08/52> อ่าน 295 ครั้ง


ในระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม เป็นสัปดาห์ที่นักเรียนเรียนรู้ในหน่วย ข้าว ซึ่งในสัปดาห์นี้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับกับ ความหมายและความสำคัญของข้าว ชนิดของข้าว ข้าวมาจากไหน และอาหารทีทำมาจากข้าว เพื่อให้การเรียนรู้ของเด็กมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณครูจึงพาเด็กไปเรียนรู้จากสื่อของจริง สถานที่จริงในการปลูกข้าว ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองนักเรียน ด.ช.กังวาน เจนจบ ( น้องนิว) ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กๆ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การปลูกข้าว และทราบถึงความยากลำบากในการที่จะได้ข้าวมารับประทาน อีกทั้งยังสนุกสนานในการทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก

โดย.. กองการศึกษา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   | 169 |   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com