ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุวัดศรีโพธาราม <25/06/53> อ่าน 620 ครั้ง


วันที่ 25 มิ.ย. 53 เวลา 09.00 น. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและคณะครูร่วมสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดศรีโพธาราม เนื่องในวันสรงน้ำพระธาตุประจำปี 2553 เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน รู้จักการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามโอกาสและสถานที่ อีกทั้งยังได้ฟังเทศน์ ฟังธรรมจากพระอาจารย์จากวัดศรีโพธารามอีกด้วย

โดย.. กองการศึกษา 
  “สืบศิลป์ถิ่นศรัทธา” สรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม <21/06/53> อ่าน 627 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง คณะผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำโบราณสถานเวียงกุมกาม “สืบศิลป์ถิ่นศรัทธา” สรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม อำเภอสารภี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 ซึ่งดำเนินการโดย อำเภอสารภี ร่วมกับคณะสงฆ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม และประชาชนอำเภอสารภี ณ โบราณสถานเวียงกุมกาม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2553

 
 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก <17/06/53> อ่าน 651 ครั้ง


กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นต้นเหตุของโรค โดยมี นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มอบทรายอะเบท และปล่อยแถวขบวนรณรงค์

 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่ <14/06/53> อ่าน 655 ครั้ง


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 53 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี การรับและส่งบุตรหลานของตนเอง รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานของตน ซึ่งในการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ มีจำนวนนักเรียนที่ไปทั้งหมด 50 คน ไม่ได้ไปเพราะป่วย 2 คน เจ้าหน้าที่ 8 คน เด็กๆ สนุกสนาน ตื่นเต้น และประทับใจกับกิจกรรมในครั้งนี้มาก อีกทั้งยังได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ร่วมกับเพื่อนๆ และคุณครูอีกด้วย

โดย.. กองการศึกษา
 
 ประชุมเวทีประชาคมเมือง เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาล พ.ศ. (2554-2556) <14/06/53> อ่าน 671 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดประชุมเวทีประชาคมเมือง เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาล พ.ศ. (2554-2556) โดยมุ่งเน้นตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิจราณาสรุปข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนที่ผ่านมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อที่ได้ทำเป็นแนวทางการพัฒนาเทศบาลและบรรจุในแผนพัฒนาสามปีต่อไป เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   | 170 |   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com