ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ตรวจสุขภาพฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <05/06/53> อ่าน 661 ครั้ง


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 คุณหมอจากโรงพยาบาลสารภี ได้ทำการตรวจฟันเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผลปรากฏว่า เด็กนักเรียนฟันผุ 45 คน เหงือกอักเสบ 4 คน และสุขภาพฟันดี 23 คน ซึ่งเด็กที่มีปัญหาสุขภาพฟันทางโรงพยาบาลแนะนำให้ไปหาคุณหมอและทำการรักษาโดยมีคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอยติดตามผลการรักษา

โดย.. กองการศึกษา 
 KFC School Tour <04/06/53> อ่าน 638 ครั้ง


วันที่ 2 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา KFC Lotus จัดกิจกรรม KFC School Tour โดยมีพี่ๆ และพี่ Chicky เข้ามาให้ความสุขและความสนุกสนานกับเด็กๆ มีกิจกรรม เก่ม และของรางวัลแจกให้เด็กๆ ทุกคน เด็กๆ สามารถร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี และมีความสุขกับกิจกรรมในครั้งนี้มาก

โดย.. กองการศึกษา 
 ชมรมสายสัมพันธ์ยางเนิ้ง <31/05/53> อ่าน 659 ครั้ง


โรงพยาบาลอำเภอสารภี ได้จัดประชุม "ชมรมสายสัมพันธ์ยางเนิ้งขึ้น" โดยมี นายชูเดช เกตุชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา..... 
 ประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น <24/05/53> อ่าน 641 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอสารภี เพื่อพิจารณาทบทวนโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553……


 
 ติดตามการทำงานของกองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบสัปดาห์ <19/05/53> อ่าน 677 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดยกองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกให้บริการและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ อาทิเช่น การขุดท่อระบายน้ำบริเวณหมู่6 บ้านต้นเหว, ตัดแต่งกิ่งไม้หักโค่นในพื้นที่ต่างๆ, ซ่อมแซมถนนบริเวณทางโค้งหมู่6, ทำน้ำพุเพื่อบำบัดน้ำเสียสวนสุขภาพหมู่6, ต่อไฟฟ้าเข้าสวนเกษตรหมู่2หน้าโรงเรียนเวฬุวัน ฯลฯ........


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   | 171 |   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com