ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การแข่งขันการประกวดวงดนตรีสากล <12/04/53> อ่าน 610 ครั้ง


เมื่อวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2553 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี งาน”ถนนคนเดินยางเนิ้ง” ได้จัดให้มีการแข่งขันการประกวด วงดนตรีสากล ประเภทเยาวชนขึ้น โดยได้มีน้องๆเยาวชนในเขตอำเภอสารภีและบริเวณใกล้เคียงได้ให้ความสนใจส่งทีมเข้าแข่งขันในครั้งนี้ โดยทีมที่ชนะเลิศได้แก่ “ทีม ยุพิน” ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล..... 
 ประเวณีปี๋ใหม่เมืองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <12/04/53> อ่าน 611 ครั้ง


เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมประเวณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการอนุรักษืและสืบสานปรเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป โดยมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ได้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อาวุโสในโรงเรียนวัดศรีโพธาราม และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมการเล่นสาดน้ำภายในโรงเรียน ซึ่งเด็กๆ สนุกสนานเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในความดูแลของคุณครูอย่างใกล้ชิด

โดย.. กองการศึกษา 
 ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน “ถนนคนเดินยางเนิ้ง” <07/04/53> อ่าน 609 ครั้ง


ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสารภี งานตลาดนัดชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง “ถนนคนเดินยางเนิ้ง” วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2553

*รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายบุญช่วย อูปขาว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลยางเนิ้ง
ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

**รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นายวิทยา กันธวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลหนองแฝก
ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

***รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นายไสว น้อยใหม่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลป่าบง
ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

****รางวัลชมเชย ได้แก่ นายทิม ศรีสมบัติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตำบลสันทราย
ได้รับเงินรางวัลจำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

****รางวัลชมเชย ได้แก่ นายทองดี พงษ์ปวน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลขัวมุง
ได้รับเงินรางวัลจำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร.....โดยสำนักปลัด.....

 
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552 <01/04/53> อ่าน 609 ครั้ง


รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552 ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง นายมนูญ บูรณพัฒนา รายงานต่อสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553


*****สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท้ายข่าวนี้*****

ดาวน์โหลดเอกสาร..
(671_756_1-4.pdf) ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
(671_757_5-6.pdf) ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
(671_758_7-8.pdf) ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
(671_759_9-10.pdf) ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
(671_760_11.pdf) ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
(671_761_12-13.pdf) ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
(671_762_14-15.pdf) ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
(671_763_16-17.pdf) ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
(671_764_18-19.pdf) ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
(671_765_20-21.pdf) ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
(671_766_22-23.pdf) ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
(671_767_24.pdf) ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
(671_768_25-26.pdf) ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
(671_769_27-28.pdf) ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
(671_770_29-30.pdf) ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
(671_771_31-32.pdf) ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
(671_772_33-35.pdf) ดาวน์โหลด 66 ครั้ง 
 จัดปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน <31/03/53> อ่าน 623 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2553 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง.....


.....โดยสำนักปลัด.....


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   | 175 |   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com