ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า <28/03/53> อ่าน 607 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สนัขและแมวในเขตเทศบาลฯเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงฤดูร้อนนี้.....

ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

ลักษณะโรค
เป็นโรคติดต่อที่มีอันตรายร้ายแรงจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาสู่คน เมื่อมีอาการของโรคแล้วไม่มีทางรักษาได้ เกิดจากเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า
วิธีการติดต่อ
เชื้อไวรัสในน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านแผลกัด ข่วน หรืออาจเข้าทางแผลซึ่งยังไม่หาย รอยถลอกขีดข่วนบนร่างกาย หรืออาจเข้าทางเยื่อชุ่มในปาก จมูกหรือตา ถึงแม้แยกเชื้อไวรัสนี้ได้จากน้ำลายผู้ป่วย แต่ไม่เคยมีรายงานการติดต่อโดยตรงระหว่างคนถึงคน มีรายงานพบผู้ป่วยจากการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจากดวงตาของผู้ที่ตายด้วยโรคนี้ (ซึ่งพิสูจน์ได้ในภายหลัง) นอกจากนี้ยังมีผู้รายงานว่าติดต่อได้โดยหายใจเอาไวรัสที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศที่มีความเข้มข้นของเชื้อสูง เช่น ในถ้ำค้างคาว ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะติดต่อ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสามารถแพร่เชื้อได้ โดยอาจพบเชื้อในน้ำลายประมาณ 3-5 วัน ก่อนปรากฏอาการ โดยเฉพาะค้างคาวนั้นอาจขับถ่ายเชื้อได้นานหลายเดือนโดยไม่ปรากฏอาการป่วย

อาการและอาการแสดง
อาการในคน
อาการนำ ได้แก่ ไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ชา และเจ็บเสียวบริเวณแผลที่ถูกสัตว์กัดรวมทั้งบริเวณใกล้เคียง คันอย่างรุนแรงที่แผลถึงแม้แผลจะหายดีแล้ว และคันตามลำตัว
อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มอาการได้แก่
• แบบคลุ้มคลั่ง เริ่มจากสติสัมปชัญญะยังปกติเริ่มกระวนกระวาย ไวต่อสิ่งเร้า เช่น แสง เสียง ลม แล้วเข้าสู่ภาวะสับสน (กระวนกระวายและสงบสลับกันเป็นระยะๆ) กลืนลำบาก ระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติทำให้เกิดอาการเหงื่อออกมาก น้ำตาไหล ขนลุก ม่านตาขยาย น้ำลายมาก หลั่งอสุจิโดยควบคุมไม่ได้ ก้าวร้าว ประสาทหลอน อาจมีอาการชัก หายใจหอบ หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด
• แบบอัมพาต เป็นอาการที่พบได้เป็นส่วนน้อย มีอาการผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติเช่นเดียวกับแบบแรกแต่เกิดล่าช้ากว่า ยังพอมีสติสัมปชัญญะอยู่บ้าง เมื่อเทียบกับแบบแรกและกลุ่มอาการสมองอักเสบอื่นๆ มีอาการอัมพาตของแขนขา กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ การอ่อนแรงจะเริ่มจากบริเวณแขน ขา ที่ถูกกัดไปสู่แขนขาอื่นๆ ความรู้สึกตอบสนองต่อความเจ็บปวดลดลง พูดไม่ชัด กลืนลำบาก น้ำลายมาก อาการกลัวลม กลัวน้ำ พบได้ประมาณร้อยละ 50 ของผู้ป่วย หลังจากแสดงอาการจะมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าแบบแรก

อาการในสัตว์
อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ
• อาการนำ
เป็นอาการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและพฤติกรรมที่เคยเป็นอยู่ไปในทางที่ตรงกันข้ามกับปกติ จะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายถ้าอยู่ใกล้ชิดกับสุนัขที่เลี้ยงไว้สม่ำเสมอ อาการเริ่มแรกที่พบ ถ้าเป็นสุนัขที่เคยร่างเริงแจ่มใสชอบคลุกคลีเคล้าเคลียกับเจ้าของ มักจะมีอาการหงุดหงิด ไม่อยากเข้าใกล้ หลบซุกซ่อนตัวอยู่ตามมุมมืดต่างๆ และหากพยายามนำออกมาจากที่ซ่อน มักแสดงอาการเห่า หรืองับอย่างไม่พอใจ ส่วนสุนัขที่ปกติเคยหวาดระแวง หวาดกลัว กลับมีความกล้าเพิ่มมาก สุนัขจะแสดงอาการระยะเริ่มแรกนี้ 2-3 วัน
• อาการระยะตื่นเต้น
เป็นอาการของโรคระยะถัดมาที่เห็นชัดเจนที่สุด เมื่อผ่านพ้นอาการนำแล้ว จะมีอาการลุกลี้ลุกลนกระวนกระวานมากขึ้น พยายามจะหลบหนีออกจากบ้านหรือที่อยู่เดิม หากหลบหนีออกมาได้จะวิ่งอย่างไม่มีจุดหมาย มักแสดงอาการแปลกๆ เช่น งับลมหรือกัดกินสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เช่น ก้อนอิฐ ก้อนหิน ดิน หญ้า หรือแม้แต่เศษไม้ มักกัดทุกสิ่งที่ขวางหน้าเป็นอาการของความบ้าคลั่งอย่างเด่นขัด หากจับกักขังจะกัดกรงอย่างรุนแรงจนเกิดบาดแผลที่ปาก หรือฟันหักโดยไม่แสดงความเจ็บปวด เสียงเห่าหอนจะผิดไปเนื่องจากเกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อกล่องเสียง ต่อมาจะเกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการเคี้ยวและการกลืน ทำให้ลิ้นห้อยออกนอกปากน้ำลายไหล ลิ้นมีสีแดงคล้ำ หรือมีร่องรอยของความบอบช้ำ หรือมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่ลิ้น ระยะต่อมาลำตัวจะแข็ง หางตก ขาหลังเริ่มอ่อนเปลี้ย ซึ่งเป็นอาการที่เริ่มเข้าสู่ระยะอัมพาต สุนัขจะแสดงอาการระยะตื่นเต้นอยู่ 1-7 วัน
• อาการระยะอัมพาต
เป็นอาการระยะสุดท้ายของอาการของโรค สุนัขที่แสดงอาการตื่นเต้นและ/หรือดุร้ายชัดเจน เริ่มแสดงอาการขาหลังอ่อนเปลี้ยแล้ว ในที่สุดจะล้มลงลุกไม่ได้ อัมพาตที่เกิดขึ้นจะแผ่ขยายจากส่วนท้ายของลำตัวไปยังส่วนหัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ตายด้วยการเกิดอัมพาตของระบบหายใจ ส่วนรายที่ไม่สังเกตเป็นอาการระยะตื่นเต้นชัดเจน หรือพบในช่วงระยะที่สั้นมาก อาจแสดงอาการระยะอัมพาตยาวนานขึ้น ในกรณีเช่นนี้จะสังเกตเห็นสุนัขมีอาการซึม ปากอ้า คางห้อยตก ลิ้นห้อยยาวออกนอกปาก น้ำลายไหลมาก มักไม่กัดผู้คนและมักแสดงอาการอยู่ 2-4 วัน แล้วอัมพาตจะแผ่ขยายทั่วตัว ทำให้ตายด้วยการเกิดอัมพาตขอระบบหายใจเช่นเดียวกัน สุนัขที่แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง 3 ระยะดังกล่าวนี้ ตั้งแต่เริ่มสังเกตเห็นอาการมักอยู่ได้ไม่เกิน 10 วัน สุนัขที่แสดงอาการระยะตื่นเต้นชัดเจน

การรักษา
•ไม่มีวิธีรักษาเฉพาะ มีแต่เพียงรักษาประคับประคอง และรักษาตามอาการ ถ้าแสดงอาการแล้วผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกราย

.....โดยกองสาธารณสุข.....
 
 นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกันกับพ่อค้าแม่ค้าตลาดเช้ายางเนิ้ง <27/03/53> อ่าน 577 ครั้ง


เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสารภี นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกันกับพ่อค้าแม่ค้าตลาดเช้ายางเนิ้ง ในการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเช้ายางเนิ้ง และหาสถานที่ในการจัดทำตลาดชั่วคราว จากการประชุมได้ข้อสรุปว่า พ่อค้าแม่ค้าจะใช้บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งเป็นตลาดเช้ายางเนิ้งชั่วคราว จนกว่าจะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเช้ายางเนิ้งแล้วเสร็จ.....


.....กองสาธารณสุข.....
 
 ติดตามการทำงานของกองช่างและงานป้องกันฯในรอบสัปดาห์ <26/03/53> อ่าน 582 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยกองช่าง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกให้บริการบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยได้ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำหน้าคลินิกทำฟันวุฒิชัย และล้างทำความสะอาดชำระสิ่งปฏิกูลที่ค้างคาตามท่อระบายน้ำบริเวรหมู่ที่3 บ้านยางเนิ้ง...

.....โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง.....
 
 การประชุมสัมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ <24/03/53> อ่าน 569 ครั้ง


กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการประชุมสัมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ ต่อการกำหนดเขตพื่นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากตำบลวัดเกตุ ตำบลหนองหอย ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี เมื่อวันพุทธที่ 24 มีนาคม 2553


.....โดยสำนักปลัด.....

 
 โครงการประชุมเทศบาลเคลื่อนที่ หมู่ที่ 6 บ้านต้นเหียว <22/03/53> อ่าน 560 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการ "การประชุมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เทศบาลสัญจรเผยแพร่ประชาธิปไตย ประจำปี 2553" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานโครงการต่างๆของเทศบาลตำบลยางเนิ้งในรูปแบบของการสัญจรไปตามหมู่บ้านต่างๆ ตลอดจนรับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เมื่อ วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา หมู่ที่ 6 ณ บริเวณบ้านพ่อหลวง โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน พี่น้องประชาชน เข้าร่วมประชุม และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังนี้ต่อไป ทั้งนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ การประชุม เทศบาลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

***** วัน เวลา และสถานที่ การประชุม *****

วันที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 17.00 น. ต.ยางเนิ้ง หมู่ 1 ณ วัดกู่เสือ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 17.00 น. ต.ยางเนิ้ง หมู่ 2 ณ วัดเวฬุวัน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 17.00 น. ต.ยางเนิ้ง หมู่ 3 ณ วัดแสนหลวง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 17.00 น. ต.ยางเนิ้ง หมู่ 4 ณ บ้านกำนันวิโรจน์
วันที่ 12 มีนาคม 2553 เวลา 17.00 น. ต.ยางเนิ้ง หมู่ 5 ณ วัดศรีโพธิ์ธาราม
วันที่ 19 มีนาคม 2553 เวลา 17.00 น. ต.ยางเนิ้ง หมู่ 6 ณ บ้านพ่อหลวงหมู่ 6
วันที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 17.00 น. ต.ยางเนิ้ง หมู่ 7 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ม.7 ข้างทางรถไฟ
วันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 17.00 น. ต.สารภี หมู่ 1 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ม.1 ต.สารภี

.....โดยสำนักปลัด.....


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   | 176 |   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com