ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดซื้อนมแจกเด็กนักเรียนไว้ดื่มช่วงปิดเทอม <02/03/53> อ่าน 598 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที เพื่อให้โรงเรียนแจกเด็กนักเรียนชั้นก่อนประถมถึงชั้นประถม 1-6 เพื่อให้นักเรียนได้ดื่ม ในระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2 / 2552 โดยได้ทำการแจกให้โรงเรียนในเขตเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน, โรงเรียนวัดศรีโพธาราม, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

.....โดยกองการศึกษา..... 
 โครงการรวมใจสามัคคี ปั่นจักรยานแรลลี่ 8 วัด ประจำปี 2553 <02/03/53> อ่าน 616 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำโครงการรวมใจสามัคคี ปั่นจักรยานแรลลี่ 8 วัด ประจำปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกาย และศึกษาหาความรู้ภายในวัดท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 ..........โดยกองการศึกษา.....
 
 นายกร่วมพิธีแห่โคมพุทธบูชา มาฆปุณมี ดิถีเพ็ญเดือนสาม <26/02/53> อ่าน 638 ครั้ง


เนื่องในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ วันที่28 กุมภาพันธ์ 2553 อำเภอสารภี ได้จัดพิธีแห่โคมพุทธบูชา มาฆปุณมี ดิถีเพ็ญเดือนสาม ขึ้น ซึ่งจัดโดยคณะสงฆ์ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนอำเภอสารภี โดยมี นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งและยังเป็นประธานสภาวัฒนธรรมตำบลยางเนิ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆในเขตอำเภอสารภี ข้าราชการพี่น้องประชาชน ร่วมเดินขบวนแห่จากโรงเรียนวัดกองทรายไปยังวัดพระนอนหนองผึ้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา.....

.....โดยสำนักปลัด.....

 
 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2553 <22/02/53> อ่าน 621 ครั้ง


ด้วยสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้ทำการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ส่วนรายละเอียดและวาระการประชุมจะนำมาแจ้งให้ทราบต่อไป....


.....สำนักปลัด.....
 
 พิธีเปิด “อาคารหอประชุม 100 ปี เวฬุวัน” <18/02/53> อ่าน 607 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้กล่าวเปิดการต้อนรับ ฯพณฯท่าน นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเปิด “อาคารหอประชุม 100 ปี เวฬุวัน” และรับมอบเครื่องเล่นเด็กสนามเด็กเล่นเวฬุวัน จากนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การส่วนบริหารจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 …..

.....สำนักปลัด.....


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   | 178 |   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com