ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ปี๋ใหม่เมืองที่ยางเนิ้ง 2552 <21/04/52> อ่าน 167 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมขบวนรดน้ำดำหัวนายอำเภอสารภีเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2552 นำโดยปลัดโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมเดินขบวนรดน้ำดำหัวนายอำเภอสารภี ตั้งแต่โรงเรียนวัดเวฬุวันถึงลานจอดรถที่ว่าการอำเภอสารภี พร้อมทั้งพี่น้อง ประชาชน จาก 12 ตำบลในอำเภอสารภี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา 
 กิจกรรมในวันสงกรานต์และกืจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ <13/04/52> อ่าน 172 ครั้ง


เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักประเพณีวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ และการเล่นนำสงกรานต์ที่ถูกต้องและปลอดภัย

โดย.. กองการศึกษา 
 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตุงล้านนา) <29/03/52> อ่าน 175 ครั้ง


สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัด “ โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( ตุงล้านนา ) ” จัดอบรม ณ โรงเรียนวัดศรีโพธาราม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนวัดศรีโพธารามเข้ารับการอบรม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป


โดย.. กองการศึกษา 
 งานวันอำลาสถาบันโรงเรียนวัดศรีโพธาราม <16/03/52> อ่าน 184 ครั้ง


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร่วมกิจกรรมงานวันอำลาสถาบันและทอดผ้าป่าโรงเรียนวัดศรีโพธารามโดยได้มีการแสดงของเด็กนักเรียนชั้นต่างๆ และกาดมั้วผู้ปกครองและประชาชนโดยรอบได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

โดย.. กองการศึกษา 
 กิจกรรมงานวันบัณฑิตน้อย ปี 51 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <14/03/52> อ่าน 186 ครั้ง


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดงานวันบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่จบการศึกษา ประจำปี 2551 โดยมีการมอบสุทธิบัตรและหลักฐานการเรียนต่างๆ ให้กับเด็กเพื่อนำไปมอบยังสถานศึกษาที่ตนต้องการไปศึกษาต่อ ซึ่งในวันนี้ผู้ปกครองได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

โดย.. กองการศึกษา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   | 180 |   181   182   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com