ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการพลังงานคุณภาพตามแนวปรัชญา (เศรฐกิจพอเพียง) <04/02/53> อ่าน 572 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดประชุมชี้แจงโครงการ และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการพลังงานคุณภาพตามแนวปรัชญา (เศรฐกิจพอเพียง) ให้กับอาสาสมัครพลังงานชุมชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่บ้านละ 20 คน รวม 8 หมู่บ้าน จำนวน 160 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดนิทรรศการ และ สาธิตการใช้เตาพลังงานให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และรับทราบ โดยมีท่านนายอำเภอสารภี นายมงคล สุกใส มาเป็นประธานในพิธี.....โดยสำนักปลัด.....


 
 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2553 <22/01/53> อ่าน 612 ครั้ง


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2553 ในวันที่ 22 – 26 มกราคม 2553 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตลอดจนสาธารณภัยอื่น ๆ เพื่อจะได้นำความรู้ความสามารถและทักษะจากการฝึกอบรมไปช่วยเหลือตนเองและบุคคลอื่นให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างถูกหลักวิธี โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดอาวุโส นายชัชวาล ปัญญา มาเป็นประธานในพิธิเปิดงาน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งเข้าร่วมในพิธีเปิด และบางส่วนยังเข้าร่วมรับการฝึกอบรมด้วย


.....งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย..... 
 เริ่มแล้ว...การประชุมเทศบาลเคลื่อนที่เผยแพร่ประชาธิปไตยประจำปี 2553 <18/01/53> อ่าน 589 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการ "การประชุมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เทศบาลสัญจรเผยแพร่ประชาธิปไตย ประจำปี 2553" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงาน/โครงการต่างๆของเทศบาลตำบลยางเนิ้งในรูปแบบของการสัญจรไปตามหมู่บ้านต่างๆ ตลอดจนรับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา หมู่ที่ 1 ณ บริเวณวัดกู่เสือ โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน พี่น้องประชาชน เข้าร่วมประชุม และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังนี้ต่อไป

***** วัน เวลา และสถานที่ การประชุม *****

วันที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 17.00 น. ต.ยางเนิ้ง หมู่ 1 ณ วัดกู่เสือ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 17.00 น. ต.ยางเนิ้ง หมู่ 2 ณ วัดเวฬุวัน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 17.00 น. ต.ยางเนิ้ง หมู่ 3 ณ วัดแสนหลวง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 17.00 น. ต.ยางเนิ้ง หมู่ 4 ณ บ้านกำนันวิโรจน์
วันที่ 12 มีนาคม 2553 เวลา 17.00 น. ต.ยางเนิ้ง หมู่ 5 ณ วัดศรีโพธิ์ธาราม
วันที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา 17.00 น. ต.ยางเนิ้ง หมู่ 6 ณ วัดต้นเหียว
วันที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 17.00 น. ต.ยางเนิ้ง หมู่ 7 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ม.7 ข้างทางรถไฟ
วันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 17.00 น. ต.สารภี หมู่ 1 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ม.1 ต.สารภี

.....โดยสำนักปลัด.....

 
 ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง"วันเด็กแห่งชาติ" <11/01/53> อ่าน 525 ครั้ง


ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทยุวชนชาย-หญิง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 ณ ลานเวทีหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี

*****ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทยุวชนชาย*****

ชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข6 ด.ช.กิตติกรณ์ ถาแดง
เพลงอาปานาเช่ ได้รับเงินรางวัลจำนวน1,000บาท
พร้อมถ้วยรางวัลของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ หมายเลข4 ด.ช.กฤษณะพล มะโนลิ
เพลงคนบ้านเดียวกัน ได้รับเงินรางวัลจำนวน800บาท
พร้อมถ้วยรางวัลของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

รองชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่ หมายเลข8 ด.ช.ธนาดล บุญพร
เพลงคาถามหานิยมแต ได้รับเงินรางวัลจำนวน500บาท
พร้อมถ้วยรางวัลของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 300 บาท ได้แก่
หมายเลข3 ด.ช.ชัยชาญ ไพสิฐเบญจพล
เพลงยังรักกันอยู่ไหม

หมายเลข5 ด.ช.การันตี พงษ์พุก
เพลงคาถามหานิยม


*****ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทยุวชนหญิง*****

ชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข7 ด.ญ.จินด์ศุจี มะโนนึก
เพลงอิจฉา ได้รับเงินรางวัลจำนวน1,000บาท
พร้อมถ้วยรางวัลของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ หมายเลข5 ด.ญ.วราภรณ์ บินฮาซัน
เพลงสาวกาดแลง ได้รับเงินรางวัลจำนวน800บาท
พร้อมถ้วยรางวัลของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

รองชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่ หมายเลข3 ด.ญ.จุรีวรรณ จันธิมา
เพลงเปิดใจสาวแต ได้รับเงินรางวัลจำนวน500บาท
พร้อมถ้วยรางวัลของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 300 บาท ได้แก่
หมายเลข2 ด.ญ.ศศิประภา ยินดีฉัตร
เพลงส้มตำ

หมายเลข6 ด.ญ.รัชฎาภรณ์ วันดี
เพลงเปิดใจสาวแต

 
 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 <11/01/53> อ่าน 523 ครั้ง


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ส่งการแสดงจำนวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดการแสดงเต้นรีวิวล์ประกอบเพลงวิมานดิน , ชุดการแสดงเต้นประกอบเพลงฟาร์มของลุงแมคโดนอล และชุดการแสดงร้องเพลง Que Sera Sera

โดย.. กองการศึกษา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   | 180 |   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com