ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 วารสารเสนอผลงานและประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลยางเนิ้ง <29/12/52> อ่าน 581 ครั้ง


วารสารฉบับแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2552) ได้มีการปรับปรุงสีสันให้น่าอ่านยิ่งขึ้น พร้อม ๆ กับการนำเสนอผลการดำเนินงานเทศบาล ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหว ซึ่งได้ดำเนินการแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนเรียบร้อยแล้ว

.....โดยสำนักปลัด..... 
 ศูนย์เด็กเล็กจัดงานวันคริสต์มาส <27/12/52> อ่าน 557 ครั้ง


เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูชาวต่างชาติ และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกันจัดงานวันคริสต์มาสขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักประเพณี วัฒนธรรมของขาวต่างชาติ และร่วมสนุกกันโดยมีครูชาวต่างชาติแต่งตัวเป็นซานตาครอสมาแจกขนมให้กับเด็กๆ ในวันนั้นด้วย

โดย.. กองการศึกษา 
 หยอดวัคซีนโปลิโอศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <23/12/52> อ่าน 539 ครั้ง


นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง นายมนูญ บูรณพัฒนา นำทีมเจ้าหน้าที่หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วันที่ 23 ธันวาคม 2552

โดย.. กองการศึกษา 
 นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯและคณะผู้บริหารรับมอบเสื้อกันหนาว <22/12/52> อ่าน 510 ครั้ง


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯคณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาล ได้รับมอบเสื้อกันหนาว จากสิงห์อาสา บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ร่วมช่วยเหลือสังคม เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสพภัยหนาวต่อไป.....โดยสำนักปลัด..... 
 ..แจกปฏิทินปีใหม่ประจำปี 2553.. <22/12/52> อ่าน 505 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้แจกจ่ายปฏิทินปีใหม่ประจำปี 2553 ให้แก่ทุกครัวเรือนภายในเขตเทศบาล ซึ่งได้ดำเนินการแจกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว.....โดยสำนักปลัด.....
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   | 182 |   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com