ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 "แจกผ้าห่มกันหนาว" <22/12/52> อ่าน 494 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้งที่รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้านได้คัดเลือกผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ประจำปี 2552 โดยได้นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 50 ผืน จำนวน 8 หมู่บ้าน รวม 400 ผืน ซึ่งได้นำเนินการแจกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว.....โดยสำนักปลัด..... 
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552 <10/12/52> อ่าน 507 ครั้ง


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยางเนิ้งด้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 "5 ธันวามหาราช" ภาพกิจกรรมและผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง <08/12/52> อ่าน 538 ครั้ง


ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวามหาราช" ประจำปี 2552 ณ เวทีหน้าที่ว่าการอำเภดสารภี วันที่ 5 ธันวาคม 2552

***ผลการตัดสินประเภทประชาชนชาย***

ชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 7 นายเอกสิทธิ์ สืบสายทอง หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ หมายเลข 3 นายปรีธา ฉิมพลี หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ หมายเลข 5 นายคุณากร ช่วงชัย หมู่ที่ 1,24,8, ตำบลสารภี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 800 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 500 บาท ได้แก่
หมายเลข 1 นายนิคม พุทธิจักร์ หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง
หมายเลข 8 นายอมร มามูล หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง

***ผลการตัดสินประเภทประชาชนหญิง***

ชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 8 นางสาวจิราวรรณ วรรณติ หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ หมายเลข 3 นางแสงหล้า นันตาเวียง หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ หมายเลข 2 นางสกลรัตน์ คำทอง หมู่ที่ 5ตำบลยางเนิ้ง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 800 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 500 บาท ได้แก่
หมายเลข 4 เด็กหญิงณัฐกานต์ สิงห์คำ หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง
หมายเลข 6 เด็กหญิงนิรชา ชัยชนะ หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง

......โดยสำนักปลัด......

 
 เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล <04/12/52> อ่าน 539 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยคัดเลือกประธาน และเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการ การดำเนินงาน และการรายงานผลและเสนอความเห็นให้ความเห็นต่อรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

**ผลการคัดเลือก**
1.นายประเสริฐ ทองขันธ์ ประธานกรรมการ
2.นายสุรชัย นิยะมาศ กรรมการและเลขานุการ


....โดยงานแผนฯ สำนักปลัด..... 
 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลยางเนิ้งเปิดตัวโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูแพทย์แผนไทย <25/11/52> อ่าน 533 ครั้ง


กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลยางเนิ้งเปิดตัวโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูแพทย์แผนไทย ชมรม อสม.ตำบลยางเนิ้ง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและเผยแพร่การแพทย์แผนไทยในตำบลยางเนิ้ง ให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยให้แก่ อสม.และผู้ที่สนใจ ให้มีบริการนวดแผนไทยและส่งเสริมการใช้สมุนไพร และให้มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชน

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   | 183 |   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com