ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 โครงการลดแยกของเหลือใช้เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ (กิจกรรมขยะแลกไข่ไก่) <15/11/52> อ่าน 562 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ดังนั้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในพื้นที่เกี่ยวกับการคัดแยกหรือการนำขยะมาสร้างมูลค่า ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเห็นความสำคัญหรือคุณค่าของขยะมูลฝอย โดยวิธีการนำขยะมาแลกไข่ไก่ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานมัยที่ดีจากการรับประทานไข่
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง มีระยะเวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 
 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทต.ยางเนิ้ง ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ <15/11/52> อ่าน 562 ครั้ง


เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทต.ยางเนิ้ง ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นและความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เคยติดยาเสพติดตลอดจนแจ้งสถานการณ์ยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 ประมวลภาพบรรยากาศ และ สรุปผลการประกวด งานประเพณียี่เป็งยางเนิ้งประจำปี 2552 <02/11/52> อ่าน 545 ครั้ง


สรุปผลการประกวด

**ผลการตัดสินการประกวด “ เทพีคู่แม่ – ลูกงามยี่เป็งยางเนิ้ง 2552 ”

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่หมายเลข 10 เด็กหญิงอรวรา ทองเชื้อ
และ นางอุไรรัตน์ ทองเชื้อ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่หมายเลข 9 เด็กหญิงศศิประภา ยินดีฉัตร
และนางศศิธร ยินดีฉัตร

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่หมายเลข 8 เด็กหญิงทีปนี เพ็ชรไชย
และนางอุบลวรรณ เพ็ชรไชย

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่หมายเลข 1 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ลาปัน
และนางนุรินทร์ ลาปัน

รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่หมายเลข 4 เด็กหญิงวชิรวรรณ อินต๊ะจา
และนางสุลาวัลย์ สมย้อย


**ผลการตัดสินการประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือนักเรียน(ระดับชั้นประถมศึกษา )

รางวัลชนะเลิศ จากโรงเรียน วัดเวฬุวัน ได้แก่
1. ด.ญ.ญาณภา วงศ์สกุลยานนท์
2. ด.ญ. ยุพารัตน์ แปงวัน
3. ด.ช. ณรงค์ฤทธ์ ศรีภูธร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที1 จากโรงเรียน วัดเวฬุวัน ได้แก่
1. ด.ญ. ศิริรัตน์ ถาชื่น
2. ด.ญ. อินทิรา ใจขา
3 .ด.ญ. นรีกานต์ ซองเงิน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโรงเรียน วัดเวฬุวัน ได้แก่
1 .ด.ญ. นครินทร์ สำเริงเรือง
2 .ด.ญ. ณัฐมนต์ ไชยเชษฐ์

**ผลการตัดสินการประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือนักเรียน(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 )

รางวัลชนะเลิศ จากโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้แก่
1. ด.ช. เกรียงไกร ไชยมงคล
2. ด.ญ. เกศินี เขียวงาม
3. ด.ญ. ชิดชนก วงษ์อุทร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้แก่
1.ด.ญ. วิไลวรรณ จุมปา
2.ด.ญ. บุษยมาศ ใหม่พรหม
3.ด.ญ. ธัญรัตน์ สาคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้แก่
1.ด.ญ.ประกายดาว มลัยสิทธิ์
2.ด.ญ.เย่ง แซ่ซี
3.ด.ญ.ณัฐถาพร ชนซู

รางวัลชมเชย จากโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้แก่
1. ด.ญ.วชนิภรณ์ ภูมิรัตน์
2. ด.ญ.วชนิภา ภูมิรัตน์
3. ด.ญ.จตุพร สมนา

**ผลการตัดสินการประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือนักเรียน(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6 )

รางวัลชนะเลิศ จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้แก่
1.นายธวัชชัย ทินเดช
2.น.ส. สุธาสินี มากสุข
3.น.ส. กรกช ปีนัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้แก่
1. น.ส.ณัฐจารินทร์ พงษ์มอญ
2. น.ส.กรรณิการ์ ไชยทอง
3. น.ส. ธิดารัตน์ คชสีห์

**ผลการตัดสินการประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือ(ระดับชั้นอุดมศึกษา และประชาชน)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
1. น.ส. พิมพิลัย อยู่สาโก
2. น.ส. ดลใจ ต๊ะรังษี
3. นางพรรณิดา มูลชีพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
1. นายสมศักดิ์ สุต๋า
2. น.ส. คำน้อย มัสนิท
3. นางศรีวรรณ์ มูลเมือง

**ผลการตัดสินการประกวดโคมผัด

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่หมู่ที่ 3 บ้านแสนหลวง
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่หมู่ที่ 6 บ้านต้นเหียว
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่หมู่ที่ 1,2,4,8 ต.สารภี บ้านป่าแดด
รางวัลชมเชย ได้แก่หมู่ที่ 1 บ้านกู่เสือ
รางวัลชมเชย ได้แก่หมู่ที่ 2 บ้านเวฬุวัน

**ผลการตัดสินการแข่งขันโคมลอย (ว่าวควัน) ประเภท 36 แผ่น

รางวัลที่ 1 ได้แก่ โคมลอยสารภี 1 เบอร์ 3
รางวัลที่ 2 ได้แก่ สารภีโคมลอย 3 เบอร์ 24
รางวัลที่ 3 ได้แก่ สารภีโคมลอย 1 เบอร์ 10
รางวัลชมเชย ได้แก่ มาทีลูน 4 เบอร์ 11
รางวัลชมเชย ได้แก่ สารภีโคมลอย 2 เบอร์ 3

**ผลการตัดสินการแข่งขันโคมลอย (ว่าวควัน) ประเภท 100 แผ่น

รางวัลที่ 1 ได้แก่ สารภีโคมลอย 2 เบอร์ 1
รางวัลที่ 2 ได้แก่ เด็กกลางทุ่ง เบอร์ 2
รางวัลที่ 3 ได้แก่ สารภีโคมลอย 1 เบอร์ 4
รางวัลชมเชย ได้แก่ โคมลอยสารภี 1 เบอร์ 2
รางวัลชมเชย ได้แก่ ป๋าภาพส่งมา wrw เบอร์ 3

**ผลการตัดสินการแข่งขันโคมลอย (ว่าวควัน) ประเภทแฟนซี

รางวัลที่ 1 ได้แก่ โคมลอยสารภี 2 เบอร์ 3
รางวัลที่ 2 ได้แก่ โคมลอยสารภี เบอร์ 2
รางวัลที่ 3 ได้แก่ เด็กกู่เสือ เบอร์ 1
รางวัลชมเชย ได้แก่ รุ่งอรุณ เบอร์ 5
รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กกลางทุ่ง เบอร์ 4

**ผลการตัดสินการประกวดซุ้มประตูป่าของหมู่บ้าน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 7
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 5

**ผลการตัดสินการประกวดซุ้มประตูป่าของวัด

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดกู่เสือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วัดต้นเหียว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วัดแสนหลวง
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ วัดต้นผึ้ง และ วัดเวฬุวัน

**สามารถดาวน์โหลดดูผลการประกวดได้ท้ายข่าวนี้**

ดาวน์โหลดเอกสาร..
สรุปผลการประกวด (595_670_PR2009.pdf) ดาวน์โหลด 62 ครั้ง


 
 เทศบาลตำบลยางเนิ้งร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช2552 <29/10/52> อ่าน 541 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ร่วมประกอบพิธีวาง
พวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
“พระปิยมหาราช” ประจำปี 2552 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.
ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี 
 โครงการอบรมและดูงานของสภาเด็กฯ <26/10/52> อ่าน 542 ครั้ง


โครงการอบรมและดูงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม ณ วัดป่าดาราภิรมย์ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในการจัดอบรมและดูงานครั้งนี้ มีสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยาเนิ้งให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ รวม 40 คน โดยน้องๆจะได้รับความรู้จากวิทยากรและความสนุกสนาน จากการอบรมในครั้งนี้
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   | 184 |   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com