ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประชุมเพื่อหาแนวทางการการป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาลำไย <15/06/52> อ่าน 436 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง และ นักวิชาการเกษตร เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมประชุมสำรวจผลิตทางการเกษตรอำเภอสารภี เพื่อหาแนวทางการการป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาลำไยที่อาจตกต่ำ และแจ้งการดำเนินโครงการบริหารจัดการลำไย ปี 2552 โดยสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศด้วยการกระจายผลผลิตลำไยสด การผลักดันการส่งออกลำไยสด การแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง ลำไยกระป๋องและน้ำลำไย ลำไยอบแห้ง ลำไยแช่แข็ง และการส่งเสริมการตลาด ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด โดยมี นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม เช้าวันที่ 15 มิถุนายน 2552 
 กิจกรรมไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <13/06/52> อ่าน 449 ครั้ง


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับโรงเรียนวัดศรีโพธาราม ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีการไหว้ครูมิให้สูญหายไปอีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกเคารพ รักและสำนึกในพระคุณของคุณครูที่ท่านได้ประสาทวิชาให้กับเรา ทำให้เรามีความรู้และสามารถช่วยเหลือตนเองได้

โดย.. กองการศึกษา 
 ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน <12/06/52> อ่าน 459 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก อบต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลางเนิ้งพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ เช้าวันที่ 12 มิถุนายน 2552 
 นักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาดูงานแปลงผักเกษตรพระนอน <09/06/52> อ่าน 437 ครั้ง


นักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะอาจารย์จากคณะแพทย์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาดูงาน การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 4 บ้านพระนอนป่าเก็ดถี่ และหมู่ที่ 7 บ้านมงคลวนาราม ตำบลยางเนิ้ง โดยมีนักวิชาการเกษตรเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และเกษตรตำบลยางเนิ้งให้การต้อนรับ
(9 มิ.ย.2552) 
 มอบเงินอุดหนุน <09/06/52> อ่าน 442 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมของกลุ่มน้ำดื่มชุมชนบ้านศรีโพธาราม หมู่ที่ 5 ต.ยางเนิ้ง เพื่อใช้ในกิจกรรมตามโครงการน้ำดื่มชุมชน บ้านศรีโพธาราม จำนวน 50,000 บาท โดยมีคณะกรรมการกลุ่มเป็นตัวแทนรับมอบ เช้าวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2552 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   | 191 |   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com