ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 เกาะติดการปฏิบัติงานกองช่าง <09/06/52> อ่าน 464 ครั้ง


ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ให้ดำเนินการสำรวจลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ภายในเขตเทศบาลที่มีสภาพตื้นเขิน และมีวัชพืชปกคลุมไม่สามารถส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้ และเมื่อถึงฤดูฝนมักเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ทำให้ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก นั้น
กองช่างได้ไปสำรวจสภาพลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ภายในเขตเทศบาล ปรากฏว่ามีลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุม จำนวน 13 แห่ง ดังนี้
1. ลำเหมืองแม่สะลาบวัดดอนจืน
2. ฝายหน้าวัดดอนจืน
3. วัดดอนจืน – บริเวณตลาดใหม่
4. ลำหมืองสายหมู่บ้านเศกสุรินทร์ - หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
5. สุสานกู่เสือ – ร้านขายของชำอ้ายแดง
6. ลำเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผึ้งบ้านป่าแคโยง ผ่านร้านแม็คศิลป์ ผ่านหลังธนาคาร กรุงเทพไปลำเหมืองพญาคำ
7. ลำเหมืองต้นโชค – ต้นแพ่ง
8. ลำเหมืองสัน (หลังตลาดเช้า – ต้นแพ่ง)
9. หลังตลาดเช้ายางเนิ้ง
10. ลำเหมืองเสีย ตั้งแต่หมู่บ้านมัทรินทร์ถึงปากเหมืองบ้านประยูร
11. ลำเหมืองบ้านนายเถียม – ท่อย่าจา – หลังโรงเบียร์
12. ลำเหมืองหมวดการทางสารภี – ป้อมป่าแดด
13. หน้าโรงเรียนวัดศรีโพธาราม - สุดเขตบ้านสันป่าสัก
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมขัง และเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เทศบาลฯ จึงจ้างแรงงานประชาชนขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์โดยเร่งด่วน จำนวน 13 แห่ง โดยเริ่มนำร่องการขุดลอกลำเหมือง บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2552
............................................................
ต่อด้วยข่าวกองช่างได้ดำเนินการสำรวจถนนบริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง ตามหนังสือคำร้องทั่วไป ของราษฎร ปรากฏว่ามีสภาพชำรุด เป็นหลุมร่องลึก ซึ่งทำให้ราษฎรผู้ที่ใช้ยวดยานพาหนะสัญจรผ่านไปมาเป็นไปด้วยความลำบาก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมถนน จำนวน 1 โครงการ (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
..............................................................
และข่าวสุดท้าย การทำถนนทางลาดเชื่อมกับสวนสาธารณะ สนามกีฬาสถานีรถไฟสารภี ซึ่งเดิมเป็นสะพานไม้ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการนำแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบตัวยู ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 3.00 เมตร มาวางเป็นทางเชื่อม พร้อมเทคอนกรีตทับ ความหนา 0.10 เมตร (รถมอเตอร์ไซด์สามารถผ่านได้)
หากพี่น้องประชาชนต้องการร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือในด้านสาธารณูปโภค เช่น การซ่อมแซมถนน การซ่อมไฟกิ่ง การตัดกิ่งไม้สูงฯลฯ พี่น้อง ประชาชนทุกท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาได้ที่ สนง.เทศบาลตำบลยางเนิ้ง หรือ โทร.0-5332-2420 ต่อ 104 หรือ หน้ากระดานข่าว(กระทู้)บนwebsite ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง แล้วคอยติดตาม เกาะติดการปฏิบัติงานของกองช่างได้ในคราวต่อไปทางwebsite และวารสารเทศาบาลตำบลยางเนิ้งค่ะ

 
 ต้อนรับการมาทัศนศึกษาจากวชิราลัย <05/06/52> อ่าน 433 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนวชิราลัย โดยมีปลัดเทศบาลฯได้แนะนำ และบรรยายสรุปการทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเพื่อเป็นความรู้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2552 
 ไหว้พระรับเปิดเทอม <05/06/52> อ่าน 416 ครั้ง


น้องๆเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าไหว้พระและกราบนมัสการพระคุณเจ้าวัดศรีโพธาราม เนื่องในวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ 
 เกาะติดการทำงานกองช่างเทศบาลฯในรอบสัปดาห์ <05/06/52> อ่าน 416 ครั้ง


กองช่าง เทศบาลตำบลยางเนิ้งออกปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในรอบสัปดาห์ ดังนี้
1. ปรับปรุง และทำความสะอาดบ่อปลาสวนสุขภาพเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ 6
2. ตัดกิ่งไม้ในซอยตรงกันข้ามสวนสุขภาพเทศบาลฯ
3. ประกอบเต็นท์ และจัดริ้วผ้ารอบองค์ธาตุวัดศรีโพธาราม เนื่องในงานสรงน้ำพระธาตุที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2552 ณ วัดศรีโพธาราม หมู่ที่ 5
(ขอขอบคุณภาพข่าวจากท่านชูเดช เดชชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง)
 
 นายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนรับมอบเครื่องย่อยเอนกประสงค์ เช้านี้ <26/05/52> อ่าน 448 ครั้ง


ด้วยอำเภอสารภี ร่วมกับส่วนราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี กำหนดจัดกิจกรรมพิธีมอบเครื่องบดย่อยใบไม้เอนกประสงค์ ให้แก่กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน จำนวน 7 ตำบล โดยในวันนี้ (26/05/2552) งานเริ่มเวลา 10.00 น. โดยนายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องย่อยเอนกประสงค์ในครั้งนี้ จากนั้นนายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี ได้กล่าวรายงานการจัดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเปิดงาน มอบเครื่องย่อยเอนกประสงค์แก่กลุ่มเกษตรกรจากชุมชนบ้านศรีล้านนา-มงคลวนาราม ตำบลยางเนิ้งโดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นตัวแทนในการรับมอบเครื่องย่อยเอนกประสงค์ครั้งนี้ นอกจากนี้ท่านผู้ว่าฯยังได้มอบพันธ์ปลาให้แก่เกษตรกรในอำเภอสารภีเพื่อนำไปขยายพันธ์ เพาะเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ต่อไป ก่อนเดินทางกลับ นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้เข้าเยี่ยมชมกิจการกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ณ แปลงผักปลอดสารพิษชุมชนบ้านพระนอนป่าเก็ดถี่ หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้งอีกด้วย

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   | 192 |   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com