ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 เทศบาลตำบลยางเนิ้งจัดพิธีทำบุญครบรอบ 10 ปี <25/05/52> อ่าน 444 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งจัดพิธีทำบุญครบรอบ 10 ปีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล โดยมีนายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภีเป็นประธานในพิธี ภายในพิธีนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง และรองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนเหล่าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าพิธีสืบชะตาตามประเพณีล้านนา เช้าวันที่ 25 พ.ค. 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เสร็จพิธีได้เชิญประชาชนที่เข้าร่วมพิธีทำบุญร่วมรับประทานอาหาร
 
 รับมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร <20/05/52> อ่าน 459 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง รับมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ เมล็ดพันธ์ผัก พันธ์ปลา อาหารปลา หมู ไก่ เชื้อเห็ด จากสำนักงานเกษตรอำเภอสารภีเพื่อส่งมอบให้แก่กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนบ้านพระนอนป่าเก็ดถี่ หมู่ 4 ตำบลยางเนิ้ง ต่อไป การนี้ นายกเทศมนตรีได้ให้สัมภาษณ์แนวทางการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยในเขตเทศบาล แก่นักข่าวจากสถานีโทรทัศน์ NBT เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552. 
 ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <16/05/52> อ่าน 464 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จังหวัดตาก ได้มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุง พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้ระดับมาตรฐานต่อไป

โดย.. กองการศึกษา 
 จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอสารภี <15/05/52> อ่าน 459 ครั้ง


ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอสารภีขึ้น เพื่อให้การประสานและการบูรณาการโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสารภี ประจำปี 2553 เป็นไปตามขั้นตอน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และได้ข้อสรุปชัดเจน 
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <14/05/52> อ่าน 421 ครั้ง


เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู และผู้บริหารเทศบาล และนำข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงใช้เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป

โดย.. กองการศึกษา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   | 193 |   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com