ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 เทศบาลฯมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย <12/05/52> อ่าน 409 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดย นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล นายชูเดช เกตุชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เป็นตัวแทนเทศบาลฯมอบความการช่วยเหลือ นางยอด ฟองใส ราษฎร หมู่ 2 ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ที่ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านพักที่อยู่อาศัย เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2552 เบื้องต้นได้ให้ความช่วยเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้างบ้าน เป็นเงิน 30,000 บาทแล้ว. 
 ท่านรองฯร่วมพิธีเปิดการอบรม <12/05/52> อ่าน 397 ครั้ง


นายชูเดช เกตุชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง และนางอัมพวา เลิศหัสดีรัตน์ เลขานายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปี 2552 ณ หมู่ที่ 4 บ้านพระนอนป่าเก็ดถี่ ต.ยางเนิ้ง อ.ยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในการจัดอบรมในครั้งนี้ได้มีพี่น้องเกษตรกร หมู่ 4 บ้านพระนอนป่าเก็ดถี่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งการอบรมจัดให้มีในระหว่างวันที่ 9,12,15,18 และ 25 พฤษภาคม 2552 ณ แปลงผักเกษตรปลอดสารพิษชุมชนบ้านพระนอนป่าเก็ดถี่. 
 เทศบาลจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน <12/05/52> อ่าน 422 ครั้ง


1. การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ณ วัดกู่เสือ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ จากอำเภอสารภี นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่จากเกษตร และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมด้วยนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชาคม
2. การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ณ วัดศรีโพธาราม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 น.
 
 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบรมครูปฐมวัยมืออาชีพ โรงแรมบี พี เชียงใหม่ <11/05/52> อ่าน 411 ครั้ง


เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความชำนาญและพัฒนาความรู้ทางด้านการเลี้ยงดูและดูแลเด็กให้เป็นไปตามพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยเพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นมาสมบูรณ์สมวัย

โดย.. กองการศึกษา 
 โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้งระหว่างวันที่ 3 -5 พฤษภาคม 2552 <07/05/52> อ่าน 432 ครั้ง


ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มองค์กรชุมชน โดยมีเป้าหมายหลักมุ่งพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนดี และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยใช้กลไกองค์กรชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสริมสร้างรายได้ของประชาชน กลุ่มเป้าหมายหลักมุ่งเน้นองค์กรพัฒนาสตรีแม่บ้านในชุมชน ใช้จุดเด่นจากลักษณะภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมมาผนึกกำลังกัน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง เสริมสร้างจิตสำนึกแห่งการอยู่ร่วมกัน ด้วยความเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น เห็นควรหวงแหนของดีต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำมาสร้างให้เกิดคุณค่าทางด้านการตลาด เป็นการสร้างจุดยืนทางความคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ของตนเอง และสามารถเลือกเอาข้อดีของชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคมไทยในทุกด้าน สามารถสร้างเป็นเครือข่าย ยกระดับเป็นองค์กรระหว่างชุมชน ร่วมมือช่วยเหลือกันในการสร้างประโยชน์ให้เกิดกับชุมชนและกลุ่มพัฒนาทักษะสตรีแม่บ้านตำบลยางเนิ้ง

ดังนั้น เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้งมีความเข้มแข็ง สำนักปลัด เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ ทัศนะและประสบการณ์ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้พัฒนาฝีมือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม ให้มีความทัดเทียมกับกลุ่มองค์กรชุมชนในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้งให้มีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ และบทบาท หน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่ม
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้และวิสัยทัศน์ ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สำหรับใช้ในการ
พัฒนากลุ่มให้มีความมั่นคงในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้กลุ่มความก้าวหน้า ทัดเทียมกับหน่วยงานองค์กรชุมชนของตำบล อำเภอ และจังหวัดอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จ
3.เพื่อจะได้นำความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา และวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มแม่บ้าน
4.เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแต่บุคลากรของกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   | 194 |   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com