ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 งานวันอำลาสถาบันโรงเรียนวัดศรีโพธาราม <16/03/52> อ่าน 421 ครั้ง


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร่วมกิจกรรมงานวันอำลาสถาบันและทอดผ้าป่าโรงเรียนวัดศรีโพธารามโดยได้มีการแสดงของเด็กนักเรียนชั้นต่างๆ และกาดมั้วผู้ปกครองและประชาชนโดยรอบได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

โดย.. กองการศึกษา 
 กิจกรรมงานวันบัณฑิตน้อย ปี 51 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <14/03/52> อ่าน 422 ครั้ง


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดงานวันบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่จบการศึกษา ประจำปี 2551 โดยมีการมอบสุทธิบัตรและหลักฐานการเรียนต่างๆ ให้กับเด็กเพื่อนำไปมอบยังสถานศึกษาที่ตนต้องการไปศึกษาต่อ ซึ่งในวันนี้ผู้ปกครองได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

โดย.. กองการศึกษา 
 ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <10/03/52> อ่าน 433 ครั้ง


เมื่ออวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนวัดศรีโพธารามจัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีโพธาราม เพื่อจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2 ที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในภาคเรียนต่อไป

โดย.. กองการศึกษา 
 ยื่นคำขอขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <02/03/52> อ่าน 423 ครั้ง


ตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2551 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการและมีกำหนดเวลาแล้วเสร็จในปีแรกอย่างชัดเจนในนโยบาย ข้อ 1.2 ด้านการรักษาและการเพิ่มรายได้ของประชาชน 1.2.4 ด้านการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่แสดงความจำนงโดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 เห็นชอบในหลักการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินงบประมาณ 9,000 ล้านบาท ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน 2552 - กันยายน 2552)

แนวทางการปฏิบัติงานในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ดังนี้
1. ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2492 (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฏรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)
1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นไดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็นประจำ
2. ขั้นตอนการยื่นคำขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2552 ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและใบทะเบียนบ้านที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้หักค่าใช้จ่ายจากเงินเบี้ยยังชีพที่จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ)
3. การจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุให้จ่ายเป็นรายเดือนๆละ 500 บาท 
 กิจกรรม Cooking ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <19/02/52> อ่าน 409 ครั้ง


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรม Cooking ให้กับเด็กนักเรียน โดยได้ให้เด็กได้ฝึกทำ " ข้าวจี่ " ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของทางภาคเหนือ และได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาเป็นวิทยากร กิจกรรมนี้เน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงด้วยตนเองโดยมีคุณครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

โดย.. กองการศึกษา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   | 196 |   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com