ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรมหาเทพยวรางกูร <04/05/62> อ่าน 1,149 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรี  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเทศบาลฯ  และคณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  จำนวน  ๙๙  รูป  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  บดินทรมหาเทพยวรางกูร   เวลา ๐๗.๐๐ น. นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภี ประธานในพิธี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  บดินทรมหาเทพยวรางกูร  จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพร และร่วมกันใส่บาตร  ซึ่งมีพสกนิกรตำบลยางเนิ้ง  อำเภอสารภี  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  ส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 รับการตรวจประเมินฯ เพื่อรับรางวัลบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี <02/05/62> อ่าน 596 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ ในการดำเนินโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของสำนักงานสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 อบรมอาชีพ"การทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก" <01/05/62> อ่าน 77 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมอาชีพ "การทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก" หลักสูตร 30 ชั่วโมง เมื่อวันที ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนส่งเสริมพื้นฐานทางเศรษฐกิจระดับฐานรากของชุมชน โดยการเสริมสร้างทักษะ สร้างอาชีพให้แก่สตรีแม่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลที่สนใจ เพื่อเป็นทางเลือกประชาชนในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ช่วยยกระดับชุมชนและร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
 พิธีเปิดอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <28/04/62> อ่าน 443 ครั้ง


วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ นายขจร ศรีชวโนทัย  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นประธานเปิดอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ รโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมีนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งเป็นผู้กล่าวรายงาน และนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา แขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดแพรคลุ่มป้าย โดยในช่วงเช้าจัดให้มีพิธีทางศาสนาพุทธ ถวายจตุปัจจัยไทยทาน หลังพิธีเปิดได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีพระคุณที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน และมอบทุนการศึกษา ส่วนภาคบ่ายจัดเป็นประเพณีปอยหลวงเพื่อฉลองอาคารทั้งสองหลัง
โดยมีประชาชนแห่ต้นคัวตานตามประเพณีล้านนามาร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้งเปิดสอนในระดับประถมวัยจนถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนเข้าศึกษาเล่าเรียนกว่า ๓๐๐ คน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 "วาระยามเช้า" ประจำเดือนเมษายน <25/04/62> อ่าน 424 ครั้ง


การประชุมเพื่อรับฟังปัญหาฯ  ความต้องการฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "วาระยามเช้า" ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒
 
     
หน้า:   1   | 2 |   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com