ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร <29/08/60> อ่าน 17 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่  โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนา  เพื่อลดการเผาในที่โล่งอย่างยั่งยืน  การใช้ประโยชน์จากชีวมวลชนเพื่อลดปัญหาหมอกควัน  การส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยมีพี่น้องประชาชน และนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และท่านนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง นายมนูญ บูรณพัฒนา  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เมื่อวันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐ ณ  สวนสาธารณะ(สวนสถานีรถไฟ)  หมู่ที่ ๕  ตำบลยางเนิ้ง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  


 
 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร “การเพาะเห็ดโคนน้อย” <25/08/60> อ่าน 13 ครั้ง


ด้วยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง   ได้จัดทำโครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ  หลักสูตร  “การเพาะเห็ดโคนน้อย”  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกาปฏิรูปตามนโยบายของรัฐบาล  ตลอดจนส่งเสริมพื้นฐานทางเศรษฐกิจระดับฐานรากของชุมชน  โดยการเสริมสร้างทักษะ  สร้างอาชีพให้แก่สตรีแม่บ้าน  และประชาชนในเขตเทศบาลที่สนใจ  เพื่อเป็นทางเลือกประชาชนในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม  ใช้เวลาว่างให้เป้นประโยชน์  ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  ช่วยยกระดับชุมชน  และร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีนายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 "วาระยามเช้า" ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ <24/08/60> อ่าน 12 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
  "๑๒ สิงหา " วันแม่แห่งชาติ <12/08/60> อ่าน 12 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งพร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯพนักงานเทศบาลฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรตำบลยางเนิ้ง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๕ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน

 
 เปิดศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <07/08/60> อ่าน 14 ครั้ง


ตามที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบภารกิจในการบูรณาการการทำงานร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี ” เป็นต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมบทบาทของเทศบาลตำบลเป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในระดับชุมชนท้องถิ่น โดยให้เทศบาลตำบลเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและสนับสนุนคนในชุมชนเข้าสู่กลไกการค้าออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล และเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นในการเข้าสู่การเป็น Smart City ที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อน และเปิดการอบรมหลักสูตร “วิทยากรดิจิทัลชุมชนอาสา” รุ่นที่ ๑ ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม  จำนวน  ๒๐  คน  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทำหน้าที่วิทยากรประจำชุมชน เป็นภาคีเครือข่ายจิตอาสาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนพร้อมกับมีผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ และการสนับสนุนเข้าสู่การค้าออนไลนฺ หรืออีคอมเมิร์ซโดยมีเทศบาลเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นระบบ เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยมีนางวรรณพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ให้เกียรติเป็นประธาน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   | 23 |   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com