ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ภาพกิจกรรมตักบาตรเป็งปุ๊ด <10/05/60>


ภาพกิจกรรมตักบาตรเป็งปุ๊ด คืนวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี  ปัจจัยที่ได้ เพื่อสมทบทุนสร้างพระวิหารวัดมงคลวนาราม (วัดป่าแดด) ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ !!!

 
 โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน (การตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง) <28/04/60>


โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน (การตัดเย็บเสื้อผ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ กศน.ตำบลยางเนิ้ง 
 "วาระยามเช้า" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ <27/04/60>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือน เมษายน เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 "๒๔ เมษา" วันเทศบาล <24/04/60>


เพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนา โดยกำหนดให้วันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี เป็น "วันเทศบาล"  และเนื่องในโอกาส "วันเทศบาล"  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  เป็นประธานพิธี อ่านสารจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2560  ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นการสร้างความตระหนักถึงความรัก ความสามัคคี ความเสียสละและความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า เป็นการสร้างพลังของคนในท้องถิ่นให้มีความเข็มแข็งในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยมีพิธีทำบุญสืบชะตาและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล  มอบเกียรติบัตรแก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานจ้าง และยังได้จัดกิจกรรม Big cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ และกิจกรรม ๕ ส ภายในสำนักงานเทศบาลฯ  
 ประมวลภาพกิจกรรม "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง" ประจำปี ๒๕๖๐ <16/04/60>


ประมวลภาพกิจกรรม "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง" ประจำปี ๒๕๖๐ 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   | 24 |   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com